РЕШЕНИЕ №4 /27.01.2022г.

О

тносно: Даване на съгласие за подаване на искане от Община Велинград до УО на ОПРЧР за сключване на допълнително споразумение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по проект „Патронажна грижа+ в Община Велинград“.

 

На основание чл.17, ал.1, т.4 и т.7, чл.21, ал.1, т.6 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Писмо на УО на ОПРЧР за удължаване продължителността на дейностите по процедура BG05N9OP001-6.002, „Патронажна грижа +” в рамките на допълнителен бюджет – финансов ресурс, чл. 53, ал. 3 от ЗСУ, чл. 60, ал. 1 от АПК, във връзка с Решение № 11/28.01.2021 г. на Общински съвет – Велинград  и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1. Дава съгласие за подаване на искане от община Велинград до УО на ОПРЧР за сключване на допълнително споразумение по процедурата BG05M9OP001-6.004-0013 „Патронажна грижа + – Компонент 2“ към договор за БФП BG05N9OP001-6.002-0018-C01 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. по проект „Патронажна грижа + в Община Велинград“ процедура BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, приоритетна ос № 6: “Подкрепа за намаляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, код на процедурата BG05M9OP001-6.002, инвестиционен приоритет № 1 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, специфична цел 1: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) 2014-2020 г..

2. Упълномощава Кмета на Община Велинград да подпише допълнително споразумение към договора за БФП.

3. Прекратява предоставянето на услугите по проект „Патронажна грижа + в Община Велинград“, изпълняван по договор за БФП BG05N9OP001-6.002-0018-C01 по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., считано от датата, следваща изтичането на удължения с допълнителното споразумение срок на договор за БФП BG05N9OP001-6.002-0018-C01.

РАЗПОРЕЖДАМ да бъде допуснато предварително изпълнение.

Мотиви за предварителното изпълнение:

Изпълнението на дейностите по проекта е мярка за ограничаване на разпространението на COVID-19, реализирана за опазване на живота и здравето на най-уязвимите хора, в т.ч. карантинирани лица. В първото си направление дейността е патронажна грижа, насочена към възрастни хора и лица с увреждания, за намаляване на контактите им чрез предоставяне на услуги в домашна среда. Дори и при прекратяване на действащото удължаване на извънредната епидемична обстановка по Решение № 826 на Министерския съвет от 25 ноември 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 23 август2020 г. и Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г., Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г., Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., рискът за уязвимите групи остава.

С оглед необходимостта да бъде защитен особено важен обществен интерес, който се изразява в продължаване на изпълнението на дейностите по проекта, финансиран по оперативна програма от Европейския съюз и насочен към предоставяне на социални услуги за хора, попадащи в най-рисковата група от заразата COVID-19 и опазване на живота и здравето на уязвимите групи, се допуска предварително изпълнение на решението.

            Възлага изпълнението на решението Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка №5 от дневния ред, по вх.№29/17.01.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!