РЕШЕНИЕ №5 /27.01.2022г.

Относно: Удължаване с шест месеца, считано от 31.03.2022 г. до 30.09.2022 г., на срока, с който е увеличена одобрената с решение № 84 от 25.03.2021 г. на Общински съвет Велинград обща численост на персонала на община Велинград, а именно за 11-те (единадесетте) броя щатни длъжности помощен персонал към разкритите като делегирани от държавата дейности социални услуги на територията на община Велинград с основни функции за обезпечаване на дезинфекция.

 

На основание чл.21, ал.1, т.2 и чл.17, ал.1, т.7 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 41, ал. 2 и т. 2, чл. 25, ал. 1 от Закон за социалните услуги, чл. 60, ал. 1 от АПК,  договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0018-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, писмо от 07.01.2022 г. на УО на ОПРЧР и след проведеното явно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

I. Удължава с шест месеца, считано от 31.03.2022 г. до 30.09.2022 г., срокът, с който се увеличава одобрената с решение № 84 от 25.03.2021 г. на Общински съвет Велинград обща численост на персонала на община Велинград, а именно за 11-те (единадесетте) броя щатни длъжности помощен персонал към разкритите като делегирани от държавата дейности социални услуги на територията на община Велинград с основни функции за обезпечаване на дезинфекция, както следва:

1.      Два броя длъжности на 8 (осем) часа пълно работно време към ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА С УВРЕЖДАНИЯ, адрес: област Пазарджик, община Велинград, град Велинград, бул. Хан Аспарух №46;

2.      Два броя длъжности на 8 (осем) часа пълно работно време към ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА „ЕЛА”, адрес: област Пазарджик, община Велинград, град Велинград, бул. „Съединение”№ 288;

3.      Един брой длъжност на 8 (осем) часа пълно работно време към ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДМУ -1 ВЕЛИНГРАД, адрес: област Пазарджик, община Велинград, град Велинград, ул.  „Славянска” № 5 Б;

4.      Един брой длъжност на 8 (осем) часа пълно работно време към ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДМУ -2 ВЕЛИНГРАД, адрес: област Пазарджик, община Велинград, град Велинград, ул.  „Славянска” № 5 Б;

5.      Един брой длъжност на 8 (осем) часа пълно работно време към ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА, адрес: област Пазарджик, община Велинград, град Велинград, ул. „Цар Самуил” № 2 А;

6.      Един брой длъжност на 8 (осем) часа пълно работно време към ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДБУ -1 ВЕЛИНГРАД, адрес: област Пазарджик, община Велинград, град Велинград, ул. „Цар Самуил” № 2 А;

7.      Един брой длъжност на 8 (осем) часа пълно работно време към ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДБУ -2 ВЕЛИНГРАД, адрес: област Пазарджик, община Велинград, град Велинград, ул. „Цар Самуил” № 2 А;

8.      Един брой длъжност на 8 (осем) часа пълно работно време към ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ЛИЦА С ФИЗИЧЕСКИ УВРЕЖДАНИЯ – „ВЕЛИНА”, адрес: област Пазарджик, община Велинград, град Велинград, ул. „Васил Левски”№ 19А;

9.      Един брой длъжност на 8 (осем) часа пълно работно време към ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ – ВЕЛИНГРАД, адрес: област Пазарджик, община Велинград, град Велинград, ул. „Гео Милев” № 6.

II. Разходите за персонала по т. I. се финансират по процедура BG05M9OP001-6.004-0013 „Патронажна грижа + – Компонент 2“, допълнително споразумение към договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002-0018-С01, процедура № BG05M9OP001-6.002 “Патронажна грижа +”, приоритетна ос № 6: “Подкрепа за намаляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, код на процедурата BG05M9OP001-6.002, инвестиционен приоритет № 1 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, специфична цел 1: „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

III. Възлага на Кмета на Община Велинград да извърши всички правни и фактически  действия, свързвани с уреждане на трудовите правоотношения.

РАЗПОРЕЖДАМ да бъде допуснато предварително изпълнение.

Мотиви за предварителното изпълнение:

Изпълнението на дейностите по проекта е мярка за ограничаване на разпространението на COVID-19, реализирана за опазване на живота и здравето на най-уязвимите хора. Конкретните мерки по Направление 2 са дейност Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности на територията на община Велинград.

Дори и при прекратяване на действащото удължаване на извънредната епидемична обстановка по Решение № 826 на Министерския съвет от 25 ноември 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г., Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г., Решение № 482 на Министерския съвет от 15 юли 2020 г., Решение № 525 на Министерския съвет от 30 юли 2020 г., Решение № 609 на Министерския съвет от 23 август2020 г. и Решение № 673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г., Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г., Решение № 395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г., Решение № 426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г., Решение № 547 на Министерския съвет от 28 юли 2021 г., Решение № 629 на Министерския съвет от 26 август 2021 г., Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г., рискът за уязвимите групи остава.

С оглед необходимостта да бъде защитен особено важен обществен интерес, който се изразява в стартиране на изпълнението на дейностите по проекта, финансиран по оперативна програма от Европейския съюз, насочен към хора, попадащи в най-рисковата група от заразата COVID-19 и опазване на живота и здравето на лицата в делегираните от държавата дейности, се допуска предварително изпълнение на решението.

            Възлага изпълнението на решението Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка №6 от дневния ред, по вх.№28/17.01.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!