РЕШЕНИЕ №6 /27.01.2022г.

Относно: Приемане на Правилник за вътрешния ред в социалните жилища на територията на Община Велинград.

 

На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.36 от Наредбата за условията и реда за настаняване и ползване на социалните жилища в Община Велинград   и след проведеното явно  гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Приема Правилник за вътрешния ред в социалните жилища на територията на  Община Велинград.

Приложение: Правилник.

            Възлага изпълнението на решението Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка №7 от дневния ред, по вх.№36/17.01.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!