РЕШЕНИЕ №8 /27.01.2022г.

Относно: Културен календар на Община Велинград за 2022г. с бюджет 100х.лв.

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, както и чл.18, ал.1, ал.2, т.7 от Закона за закрила и развитие на културата, след обсъждане на Културният календар за 2022г. на заседание с представители на културните институции и след проведеното явно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

         Приема  Културен календар на Община Велинград за 2022г.

Приложение: Културен календар.

            Възлага изпълнението на решението Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка №9 от дневния ред, по вх.№21/17.01.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!