РЕШЕНИЕ №9 /27.01.2022г.

Относно: Приемане на Програма за развитие на туризма в Община Велинград за 2022г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното управление и местната администрация /ЗМСМА/, чл.11, ал.1, чл.12, т.1  и чл.13, ал.6, т.1 от  Закона за туризма и Решение №1 с протокол №1 от заседание на КСВТ- Велинград, проведено на 13.01.2022г. и след проведеното явно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

0

25

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            Приема Програма за развитие на туризма в Община Велинград през 2022 г.

            Възлага изпълнението на решението Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка №10 от дневния ред, по вх.№17/14.01.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!