РЕШЕНИЕ №10 /27.01.2022г.

Относно: Сключване на споразумение за сътрудничество в областта на туризма и културата с Община Олово – Република Босна и Херцеговина.

 

На основание чл.21, ал.1, т.15 от ЗМСМА и чл.13, ал.6, т.2 от  Закона за туризма и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

  1. Дава съгласие Община Велинград да сключи споразумение за сътрудничество с Община Олово – Република Босна и Херцеговина.
  2. Определя Кмета на община Велинград – д-р Костадин Коев, а при невъзможност – зам.-кмета с направление „Туризъм” Атанас Палигоров да сключат гореописаното споразумение.

            Възлага изпълнението на решението Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка №11 от дневния ред, по вх.№16/14.01.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!