РЕШЕНИЕ №12/27.01.2022г.

Относно: Даване на съгласие за промяна характера на собствеността от ПОС в ЧОС на ПИ Чепино-пощата и Чепино пощата-сграда.

 

На основание  чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

2

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

   1. Дава съгласие за промяна характера на собствеността от публична в частна, на следните имоти:

1.1.ПИ с идентификатор 10450.503.514 (ЧЕПИНО – ПОЩАТА) по КККР – ВЕЛИНГРАД, с административен адрес гр. Велинград, пл. Македония, № 3, актуван с АПОС 160/2017г. , отреден за друг обществен обект и площ от 345 кв.м.

 1.2.ПИ с идентификатор 10450.503.514.1 (ЧЕПИНО ПОЩАТА-СГРАДА) по КККР – ВЕЛИНГРАД, с административен адрес гр. Велинград, пл. Македония, № 3, актуван с АПОС 160/2017г., с функц. предназначение: Сграда- паметник на културата, брой етажи -2, брой самостоятелни обекти – 4, застроена площ 162 кв.м.

            Възлага изпълнението на решението Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка №13 от дневния ред, по вх.№34/17.01.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!