РЕШЕНИЕ №13/27.01.2022г.

Относно: Даване на съгласие промяна характера на собствеността от публична в частна, на следния самостоятелен обект с идентификатор 10450.502.680.1.2 (ПИКАДИЛИ-ТИЦ) по КККР  на гр.Велинград.

 

На основание  чл.6, ал.1 и ал.3 от ЗОС и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

22

1

3

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Дава съгласие за промяна характера на собствеността  от публична в частна на следния самостоятелен обект с идентификатор 10450.502.680.1.2 (ПИКАДИЛИ-ТИЦ) по КККР – ВЕЛИНГРАД, с административен адрес гр. Велинград, ул. „Александър Стамболийски“, № 12, ет.1, актуван с АПОС 232/2020г. и отреден за културна и обществена дейност и площ от 450.95 кв.м.

            Възлага изпълнението на решението на  Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка №14 от дневния ред, по вх.№33/17.01.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!