РЕШЕНИЕ №16/27.01.2022г.

Относно: Приемане на Годишен план за паша на Община Велинград за 2022г.

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.12 от ЗМСМА, чл.37о, ал.4, т.1 от ЗСПЗЗ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Приема Годишен план за паша на Община Велинград за 2022г.

Приложение: Годишен план.

            Възлага изпълнението на решението на  Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка №17 от дневния ред, по вх.№25/17.01.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!