РЕШЕНИЕ №17/27.01.2022г.

Относно: Продажба чрез публично оповестен търг на общински поземлен имот, находящ се в м.“Голяма Мътница“ с идентификатор 10450.65.45 по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, целият с площ от 18 473 кв.м. и определяне  на пазарна цена за продажба на общинския имот.   
                                                               

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост/ЗОС/, чл.57, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград, Доклад и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1. Открива процедура за продажба чрез публично оповестен търг с явно или тайно наддаване на 1 бр.(един брой) общински  поземлен  имот по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, а именно:

            – Поземлен имот с идентификатор 10450.65.45 /десет хиляди четиристотин и петдесет точка шестдесет и пет точка четиридесет и пет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ от 18 473 кв.м./ осемнадесет хиляди четиристотин седемдесет и три кв.м.//предходен номер: имот пл.№065045, находящ се в местност ”Голяма Мътница” по КВС на гр.Велинград, за който имот е образуван УПИ№ХLV-45/, частна общинска собственост, съгласно АЧОС№973/22.11.2016 г.

             2. Определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка на лицензиран оценител инж.Марина Димитрова Аврамова от 13.01.2022 год. за продажба чрез публично оповестен търг с явно или тайно наддаване на общински поземлен имот с идентификатор 10450.65.45 по КККР на гр.Велинград, общ.Велинград, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, целият с площ от 18 473 кв.м. като начална цена на търга  в размер на 215 765 лв./двеста и петнадесет хиляди седемстотин шестдесет и пет лв./ без ДДС.

               3.Избор на комисия:

  • ……………………………….

Резервни членове: ……………………………………….

            Възлага изпълнението на решението на  Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка №18 от дневния ред, по вх.№22/17.01.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!