РЕШЕНИЕ №18/27.01.2022г.

Относно: Продажба на земя-частна общинска собственост, представляваща  поземлен имот пл.№504.108, целият с площ от 811 кв.м., за който имот е образуван УПИ№І-общ. в кв.9 по плана на с. Долна Дъбева, общ.Велинград на Кемал Ибрахим Дженнетли, собственик на жилищна сграда, построена върху нея и определяне  пазарна цена на имота.

                                                   

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.3, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл.58 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград, Доклад   и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1. Дава съгласие за продажба на  недвижим имот – частна общинска собственост, а именно:

             - имот пл.№504.108/имот сто и осми от кадастрален район петстотин и четвърти/, целият с площ от 811 кв.м./осемстотин и единадесет кв.м./, за който имот е образуван УПИ№І-общ./урегулиран поземлен имот първи/ в кв.9/квартал девети/ по плана на с. Долна Дъбева, общ.Велинград, съгласно АЧОС №1229/24.11.2021 г. на Кемал Ибрахим Дженнетли, собственик на жилищната сграда, съгласно Нотариален акт за продажба на недвижим имот №11, том ІІ, рег.№2963, дело№198 от 04.08.2020 г., вписан в Служба по вписванията с Вх.рег.№1411, Дв.вх.рег.№1404, Акт№158, том V, дело №671/04.08.2020 г.

            2. Определя пазарна цена на имота, описан подробно в т.1 в размер на 4 177.40 лв.(четири хиляди сто седемдесет и седем лв. и четиридесет ст.) с ДДС въз основа на пазарна оценка по оценителен протокол от 13.12.2021 год. на лицензиран оценител инж. Марина Димитрова Аврамова за заплащане от Кемал Ибрахим Дженнетли.

            Възлага изпълнението на решението на  Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка №19 от дневния ред, по вх.№12/13.01.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!