РЕШЕНИЕ №19/27.01.2022г.

Относно: Сключване на анекс към Договор №38/17.02.2006г. за  наем на недвижим имот  частна собственост с пл. №2864 в кв. 353 по плана на гр. Велинград с площ от 3058 кв.м.  за срок от 1 /една/ година, собственост на наследници на Оскови – за ДГ „Фантазия“.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 20 от Закона за задълженията и договорите и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

           

1. Разрешава сключване на Анекс към договор №38/17.02.2006 г. за наем на недвижим имот – частна собственост с пл. №2864 в кв.353 по плана на гр. Велинград с площ от 3058 кв.м. за срок от 1 /една/ година, считано от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

2.Определя месечна наемна цена в размер на 2600 (две хиляди и шестстотин)  лв. с ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Община Велинград да сключи анекс към Договор №38/2006 г. за отдаване под наем на недвижим имот.

            Възлага изпълнението на решението на  Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка №20 от дневния ред, по вх.№32/17.01.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!