РЕШЕНИЕ №20/27.01.2022г.

Относно: Откриване на процедура за отдаване под наем чрез за срок от 5 години  на магазин № 15 на Пазара.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА,  чл.14, ал.7  и ал.8 от ЗОС, чл.28, ал.1, ал.2 и ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинското имущество на Община Велинград  и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

           

  1. Разрешава  откриване на процедура за отдаване под наем чрез публично оповестен търг с явно  наддаване за срок от 5 години  на общински обект, а именно: 

магазин № 15, с предназначение за търговия, със застроена площ  от 73 /седемдесет и три/ кв.м., находящ се в УПИ ІV, кв.104 /идентичен с УПИ ІХ, кв.111/ съгласно удостоверение №24/18.01.2010г. по плана на гр. Велинград.

  1. 2.                   Определя начална тръжна месечна наемна цена за горепосоченото петно в размер на 405 /четиристотин и пет/ лв. без ДДС (съгласно Решение № 305/12.11.2020 г. на Общински съвет Велинград).

3. Определя  за членове на комисията по провеждане на търга следните общински съветници:

  • ……………………………..

Резервни членове: …………………………………………..

            Възлага изпълнението на решението на  Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка №21 от дневния ред, по вх.№31/17.01.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!