РЕШЕНИЕ №21/27.01.2022г.

Относно: Даване на съгласие  за изготвен  ПУП –ПРЗ , Изменение регулацията на у.п.и. № III-104,103 и № VI-101, кв. № 13, на у.п.и. № V-74,75, кв. № 12, на у.п.и. № X-79,85, кв. № 15, и на улици с ос.т. № 43-44-46, така че да се образуват два нови у.п.и. № I-77-”ИЖС” и № II-86-”Търговия” в нов кв. № 13А и нова улица с ос.т. № 44б-44а-43а-43-43б-46б-46а-46-46в с ширина 6,00 м, по плана на с. Биркова, община Велинград, област Пазарджик.       

На основание чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА,чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал. 1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.2 , т.1 от ЗУТ и §8, ал.1 от ЗУТ, във връзка  с изтеклите срокове по чл.208 от ЗУТ  и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

          Дава съгласието си като  собственик на уличната мрежа  и съсед  за изготвения  ПУП –ПРЗ по плана на с. Биркова, ЕКАТТЕ 07836, община Велинград, област Пазарджик, за частично  изменение регулацията на у.п.и. № III-104,103 и № VI-101, кв. № 13, на у.п.и. № V-74,75, кв. № 12, на у.п.и. № X-79,85, кв. № 15, и на улици с ос.т. № 43-44-46, така че да се образуват два нови у.п.и. № I-77-”ИЖС” и № II-86-”Търговия” в нов кв. № 13А и нова улица с ос.т. № 44б-44а-43а-43-43б-46б-46а-46-46в с ширина 6,00 м, по плана на с. Биркова, община Велинград, област Пазарджик.

За новообразуваните у.п.и. № I-77-”ИЖС” и № II-86-”Търговия” се предвижда ново строителство съответно на жилищни сгради и сгради за търговски дейности, до три етажа, с височина на стрехата до 10 м, при отстояния, съгласно изготвения план за застрояване.

Предназначението на п.и. № 77 и № 86 е територия за жилищни нужди. Устройствената зона е жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м), означена като (Жм). Урегулираните имоти за жилищно застрояване в жилищните територии се устройват и застрояват при следните параметри на застрояване за (Жм) с малка височина : плътност на застрояване – от 20 до 60 %, Кинт – от 0,5 до 1,2, минимална озеленена площ – от 40 до 60 %.

Относно настоящия план за застрояване, избрани параметри са : плътност на застрояване – 60 %, Кинт = 1,2, минимална озеленена площ – 40 %.

Площ на нов упи. № I-77-”ИЖС” – 338 кв.м.

Площ на нов упи № II-86-”Търговия” – 115 кв.м.

Устройствената зона е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояването”.

Измененията са показани със зелен и червен цвят в скицата идейно –предложение.

            Възлага изпълнението на решението на  Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка №22 от дневния ред, по вх.№20/14.01.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!