РЕШЕНИЕ №22/27.01.2022г.

Относно: Одобряване на ПУП парцеларен план на подземен водопровод за минерална вода от т.А – общински резервоар за минерална вода от находище „Велинград – Чепино” – №18 /Хидравличен каптаж „Чепино”/, попадащ  в ПИ 10450.212.73, с НТП „Дървопроизводителни горски площи” до т.В, попадаща ПИ 10450.212.106 /”Хотел апартаментен тип”, със СПА център, търговия и услуги/  от кадастрална карта на гр.Велинград, ЕКАТТЕ 10450, Община  Велинград, област Пазарджик.

На основание чл.21, ал.1  т.8 и т. 11 от ЗМСМА , чл.129, чл. 110 ал.1 т.5, чл. 124а ал. 1, чл. 124б и чл. 125 от ЗУТ , Глава IV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел I и ІV , Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610139 от 14.04.2021 г., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” и Приложение (неразделна част от Разрешителното), Решение ИАГ-31282-16.12.2021 г .на ИАГ-София за предварително съгласуване за учредяване на сервитут в горска територия върху ЧДС, Становище от РИОСВ- Пазарджик ПД-01-603/16.12.2021 год., Становище от ЕВН № 8832822-1-20.08.2020 год. за изместване на кабелна линия., Решение ХХІІІ , взето с протокол №4/10.06.2021 год. на ЕСУТ към Община Велинград и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Одобрява  ПУП – Парцеларен планза трасе на нов водопровод за минерална вода от т.А – общински резервоар за минерална вода  в ПИ 10450.212.73 от находище „Велинград – Чепино” /Хидравличен каптаж „Чепино” / до т.В  до  ПИ 10450.212.106 от кадастрална карта на гр.Велинград, ЕКАТТЕ 10450, община  Велинград, област Пазарджик.

 Трасето ще бъде осигурено подземно,  ще се изпълни съгласно Приложение, неразделна част от Разрешително за водовземане от минерална вода № 31610139 от 14.04.2021 год., издадено от Директора на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район”. Дължината на новия подземен водопровод ще бъде 31 л. м. –  извън регулация (съгласно регистър на засегнатите територии ПИ 10450.212.73, ПИ 10450.212.104, 10450.212.106, 10450.212.108), показан със зелена непрекъсната линия, съгласно изработения Подробен устройствен план – Парцеларен план.

Новото трасе на подземният водопровод за минерална вода започва от т.А – общински резервоар за минерална вода  в ПИ 10450.212.73 от находище „Велинград – Чепино” /Хидравличен каптаж „Чепино” /, тръгва на североизток през имот ПИ 10450.212.73 и от там трасето продължава на югоизток  докато стигне до крайната си точка-  т.В, представляваща ПИ 10450.212.106 от кадастрална карта на гр.Велинград, ЕКАТТЕ 10450, Община  Велинград, област Пазарджик.

            Възлага изпълнението на решението на  Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка №23 от дневния ред, по вх.№11/13.01.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!