РЕШЕНИЕ №23/27.01.2022г.

Относно: Одобряване  на ПУП –  парцеларен план на за обект: ”Премахване на съществуваща ВЛ 20 KV в м. „Делове“ от ТП „Пречиствателна станция“ в ПИ 10450.212.105 до стълб 41/7 и заместването и с нова подземна КЛ  20 KV от БКТП 29 в ПИ 10450.503.1057 до стълб 41/7 на ВЛ СН „Чепино” по  КККР на гр.Велинград,  ЕКАТТЕ 10450, Община  Велинград, област Пазарджик.

На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.129, чл. 110, ал.1, т.5, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б и чл. 125 от ЗУТ, Решение ХVІІІ на ЕСУТ- Велинград, взето с протокол №7/16.12.2021 г., Становище от КЕЦ Велинград №49665/29.10.2021 год. и Договор за изместване на енергиен обект № 2/2021 год. с ЕР ЮГ-Пловдив и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

одобрява ПУП- ПАРЦЕЛАРЕН ПЛАН ЗА ТРАСЕ на обект: ”Премахване на съществуваща ВЛ 20 KV в местност ”Делове„ от ТП „Пречиствателна станция„ в ПИ 10450.212.105 до стълб 41/7 и заместването и с нова подземна КЛ  20 KV от БКТП 29 в ПИ 10450.503.1057 до стълб 41/7 на ВЛ СН „Чепино” по  КККР на гр.Велинград,  ЕКАТТЕ 10450, община  Велинград, област Пазарджик.

Целта на парцеларният план е да се определи трасе за изграждане на нова подземна КЛ  20 KV от съществуващ БКТП 29 в ПИ 10450.503.1057 до стълб 41/7 на ВЛ СН „Чепино” с цел премахване на участъка от ВЛ СН Чепино между стълб №  41/7 и съществуващ ТП Пречиствателна станция  / в ПИ 10450.212.105/, който участък преминава през имота на възложителя и налага ограничение в ползването му.

Общата дължина на новото трасе на подземната КЛ  20 KV е 166 метра. Кабелната линия започва от съществуващ БКТП 29 в ПИ 10450.503.1057. След като излезе от имота, трасето преминава в югозападния тротоар на улица с идентификатор 10450.503.1840, пресича я в края на регулацията на гр.Велинград и през общински имот 10450.137.4 достига до съществуващ стълб на ВЛ СН „Чепино”- съгласно регистър на засегнатите имоти. След изграждането на новата подземна КЛ  20 KV се предвижда премахването на участъка от ВЛ, който преминава през имота на възложителя. Сервитутът на новата подземна КЛ е 1,20 м- по 0,60 м от двете страни на оста.

            Възлага изпълнението на решението на  Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка №24 от дневния ред, по вх.№9/12.01.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!