РЕШЕНИЕ №24/27.01.2022г.

Относно: Одобряване на  план схема  за ново трасе на подземен водопровод за  обект: „ Трасе на нов водопровод от помпена станция „Клептуза”, намираща се в  ПИ 10450.503.998 до съществуваща шахта – ел.задвижда на съществуващ водопровод, попадаща  в  ПИ 10450.212.111 от кадастрална карта на гр.Велинград, ЕКАТТЕ 10450, община  Велинград, област Пазарджик.

На основание чл.21, ал.1,  т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.129, чл.110, ал.1, т.5, чл.124а, ал.1, чл.124б и чл. 125 от ЗУТ, Решение ХVІ на ЕСУТ- Велинград, взето с протокол №7/16.12.2021 г. и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Одобряване на план схема  за ново трасе на подземен водопровод за  обект: „ Трасе на нов водопровод от помпена станция „Клептуза”, намираща се в  ПИ 10450.503.998 до съществуваща шахта – ел.задвижда на съществуващ водопровод, попадаща  в  ПИ 10450.212.111 от кадастрална карта на гр.Велинград, ЕКАТТЕ 10450, община  Велинград, област Пазарджик.

Целта на разработката е да се определи трасе на нов водопровод от помпена станция „Клептуза” , намираща се в  ПИ 10450.503.998 до съществуваща шахта – ел.задвижда на съществуващ водопровод, попадаща  в  ПИ 10450.212.111 от кадастрална карта на гр.Велинград, ЕКАТТЕ 10450, община  Велинград. Планът е изработен в съответствие с Глава ІV от ЗУТ – Мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и в частност Раздел І чл.64 от ЗУТ- Общи изисквания към елементите на техническата инфраструктура. Общата дължина на новият водопровод ще бъде 875 л.м. , като от тях в регулацията на гр.Велинград по улици – ПОС- 836 л.м., 39 л.м. – извън регулацията на града.

 Трасето на водопровода започва от помпена станция „Клептуза”, намираща се в  ПИ 10450.503.998 по КК на гр.Велинград , тръгва на север в източното платно на улица с о.т.1620-1624, пресича ул.”Никола Вапцаров” и ЖП линия, продължава на юг- югозападно по южното полуплатно на ул.”Никола Вапцаров” докато достигне до съществуващото обръщало и след това тръгва на север през ПИ 10450.212.112-общински имот и ПИ 10450.212.111- частен имот и достига до съществуваща шахта- ел. задвижда на съществуващ водопровод , попадаща в  ПИ 10450.212.111 от кадастрална карта на гр.Велинград, ЕКАТТЕ 10450, община  Велинград.

            Възлага изпълнението на решението на  Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка №25 от дневния ред, по вх.№10/12.01.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!