РЕШЕНИЕ №25/27.01.2022г.

Относно: Даване на съгласие  за  одобряване на  ПУП – частично изменение  на плана за регулация и застрояване  за част от кв.650 по плана на гр.Велинград.

На основание чл. 21, ал. (1), т. 8 и т.11 ,чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА,чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл. 131, ал. 1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

25

0

1

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Дава съгласието си за одобряване  на ПУП- частично  изменение на плана за регулация и застрояване  ,както следва :

 - дворищната регулация се изменя, като за сметка на   УПИ  VI -8209 и  VII-8210 в кв.650 по плана на гр.Велинград  се образува един нов УПИ:  VI- 1675,1676- “За медицински център, СПА-център, търговия, услуги, ЖС и къща за гости“ в същия квартал съгласно зеления цвят в скицата-проект ;

  – с проекта за частично изменение на плана за застрояване  в новообразувания УПИ VI- 1675,1676- “За медицински център, СПА-център, търговия, услуги, ЖС и къща за гости“   се предвижда ново застроително петно свободно застрояване и  се спазят всички нормативни отстояния съгласно червения цвят в проекта. Параметри на застрояване – плътност на застрояване – 70 %, Кинт. – 1,5, височина на стрехата– до  12м, до четири етажа.

            Възлага изпълнението на решението на  Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка №26 от дневния ред, по вх.№8/11.01.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!