РЕШЕНИЕ №26/27.01.2022г.

Относно: Даване на съгласие  за  одобряване на  ПУП – частично изменение  на плана за регулация и застрояване  за част от кв.28 по плана на с. Юндола.

На основание чл.21, ал. (1), т.8 и т.11, чл.27  и чл. 44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

          Дава съгласието си за одобряване  на ПУП- частично  изменение на плана за регулация и застрояване  за част от кв.28 по плана на с.Юндола, както следва:

          – изменя се уличната регулация на улица с ос.т. 296-257б ,като улицата се уширява пред УПИ V  в кв.28

                     – образуват се два  нови УПИ : XX- „За търговия и услуги“ и XXI- „За озеленяване“ в кв.28 в границите на част от имот пл.№ 607 /общински/ съгласно зеления и кафяв цвят в проекта;

  – с  проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда  ново застроително петно в новообразувания УПИ XX- „За търговия и услуги“  на улична регулация , от север на 3м от съседния УПИ V- 349 и  от юг –на 5 м  съгласно червения цвят. Параметрите на застрояване са: етажност – до 3 етажа, а Кинт = 1,2 , плътност на застрояване 60%, к Оз  до 40 % .

            Възлага изпълнението на решението на  Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка №27 от дневния ред, по вх.№7/11.01.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!