РЕШЕНИЕ №27/27.01.2022г.

Относно: Даване на съгласие по разрешаване изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на ПИ 895 в кв.65 по плана на с.Драгиново.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА; чл.27 от ЗМСМА; чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и във връзка с чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и чл.128, ал.3 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1.Дава съгласие по разрешаване изработване на ПУП- проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване на ПИ 895 в кв.65 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

        С проекта за частично изменение на плана за регулация се предвижда да се образува нов УПИ LХХІ-895-„за Жилищно строителство“ с площ 440 кв.м. за сметка на ПИ 895 /по имотните му граници/, кв.65 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

           С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно до три етажа – свободно застрояване, като се спазват отстоянията от регулационните линии и преминаващият главен водопровод в съседство, както е показано в графичната част със следните параметри: етажност до 3 етажа височина 10м.; плътност на застрояване- 60%; Кинт-1.2; озеленяване-40%; устройствена зона – Жм.

           Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“

           Промените са отразени с зелен и червен цвят в идейното предложение.

           2.Упълномощава Кмета на община Велинград да извърши необходимите процедури по ЗУТ и ЗОС.

            Възлага изпълнението на решението на  Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка №28 от дневния ред, по вх.№840/29.12.2021г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!