РЕШЕНИЕ №28/27.01.2022г.

Относно: Даване на съгласие  за изготвен  ПУП –ПРЗ , Изменение регулацията и застрояването на у.п.и. № VII-103, № VIII-102, № IX-104, № X-104 и № VI-105, кв. № 9, и на у.п.и. № I-100, № II-103, № III-102 и № IV-109, кв. № 8, и на улица с ос.т. № 27-33, и образуване на нови у.п.и. № VII-103, № VIII-102,№ XI-103, № IX-104, № X-104 и № VI-105, кв. № 9, и на у.п.и. № I-100, кв. № 8, у.п.и. № II-103-”Търговия и услуги” и № III-102, нов кв. № 8А, и у.п.и. № IV-109, кв. № 8Б, и на нова улица с ос.т. № 27-271-272-273-274-275-276-277-33 по плана на с. Всемирци, ЕКАТТЕ 12334,община Велинград.
 

На основание чл.21, ал. (1), т.8 и т.11, чл.27  и чл.44, ал. (2) от ЗМСМА,чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.2, т.1 от ЗУТ и §8, ал.1 от ЗУТ и във връзка  с изтеклите срокове по чл.208 от ЗУТ и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            Дава съгласието си в качеството на орган , управляващ общинската собственост- улици с № 502.9711 и 502.9706  за изготвеният  ПУП –ПРЗ ,по плана на с. Всемирци, ЕКАТТЕ 12334,община Велинград, област Пазарджик

          1.Образуване на нова улица с ос.т. № 27-271-272-273-274-275-276-277-33  за сметка на общински имот с № 502.9706 , в кв. 8 по плана на с. Всемирци, ЕКАТТЕ 12334,община Велинград, област Пазарджик

         2.Образуване на нови три квартали кв.8, кв.8а, кв.8б за сметка на квартал 8, в следствие на  ново образуваната улица с ос.т. № 27-271-272-273-274-275-276-277-33 по плана на с. Всемирци, ЕКАТТЕ 12334, община Велинград, област Пазарджик.

           3.Променя се и дворищната регулация по плана на с. Всемирци, ЕКАТТЕ 12334, община Велинград, област Пазарджик  в следствие на промените в т.1 и т.2, така че проектните регулационни граници на урегулираните поземлени имоти  да бъдат поставени в съответствие с имотните граници, съгласно §8 от ЗУТ както следва:

кв. № 9:

Площ на нов у.п.и. № VII-103 – 506 кв.м.

Площ на нов у.п.и. № XI-103 – 306 кв.м.

Площ на нов у.п.и. № VIII-102 – 900 кв.м.

Площ на нов у.п.и. № IX-104 – 576 кв.м.

Площ на нов у.п.и. № X-104 – 650 кв.м.

Площ на нов у.п.и. № VI-105 – 868 кв.м.

 

 

 

 

 

кв. № 8:

Площ на нов у.п.и. № I-100 – 432 кв.м.

 

кв. № 8А:

Площ на нов у.п.и. № II-103-”Търговия и услуги” – 197 кв.м.

Площ на нов у.п.и. № III-102 – 432 кв.м.

 

кв. № 8Б:

Площ на нов у.п.и. № IV-109 – 396 кв.м.

           4.С плана за застрояване се предвижда- строителство на сгради в съответствие с отреждането на:

 нови у.п.и. № VII-103 и № XI-103, кв. № 9, при устройствена зона – жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина -до 3 етажа и височина на стрехата – до 10 м, плътност на застрояване – до 60 %, Кинт = до 1,2, минимална озеленена площ – 40 %

и на нов у.п.и. № II-103-”Търговия и услуги”, нов кв. № 8А, по планa на с. Всемирци, при устройствена зона – жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина етажност – до 1 етаж и височина на стрехата – до 4 м, плътност на застрояване – до 60 %, Кинт = до 1,2 , минимална озеленена площ – 40 %.

           Устройствената зона е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояването”.

           Измененията са показани с червен, зелен и кафяв цвят в скицата идейно –предложение.

            Възлага изпълнението на решението на  Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка №29 от дневния ред, по вх.№26/17.01.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!