РЕШЕНИЕ №29/27.01.2022г.

Относно: Одобряване на  план схема  за трасе и ПУП-парцеларен план на обект:„ Ново трасе на канализация от т.А- проекта шахта №7 по ул.”Юндола” /ПИ 10450.502.3349/ до т.Б в  УПИ № CLIX-159-”За хотел, търговия и услуги, бар-ресторант, спа, басейн, отдих, балнеолечение”/ПИ 10450.149.159/ по регулационен план и кадастрална карта на гр.Велинград, ЕКАТТЕ 10450, община  Велинград.
 

На основание чл.21, ал.1  т.8 и т. 11 от ЗМСМА, чл.129, чл.110, ал.1, т.5, чл. 124а, ал.1, чл.124б и чл. 125 от ЗУТ, Решение ХХІ на ЕСУТ- Велинград, взето с протокол №4/10.06.2021 г., Становище № 291/02.06.2021 год. и последвало Становище № 31/17.01.2022 год. на „ВКТВ“ ЕООД – Велинград, Становище № 0035/25.05.2021 год. на „Телекабел“ АД, Становище № 02-124/02.05.2021 год. на „Ситигаз България“ ЕАД, Становище № 95-С-146/03.06.2021 год. на „БТК“ ЕАД, Становище № -9298363-1/04.06.2021 год. на „ЕРЮГ- ЕВН“ Пловдив, във връзка с Решение №233/29.07.2021 год. на ОбС- Велинград за разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

Одобрява ПУП парцеларен план и Схема на трасе за обект: ново трасе на канализация от т.Б в у.п.и. № CLIX-159-”За хотел, търговия и услуги, бар-ресторант, спа, басейн, отдих, балнеолечение”, м. “Голямо блато” /п.и. 10450.149.159/, по кадастрална карта на гр. Велинград, преминаващо през п.и. 10450.150.110 /полски път/ – т.4, -т.3, дължина на ново трасе на канализация /извън регулация от т.Б до т.3/ – 159 м.,  и схема на трасе в регулация – т.3, -проектна шахта 5, проектна шахта 6, проектна шахта 7 по улици с ос.т.2686а-2687б-2687а по регулационен план на гр. Велинград, с дължина – 43 м. като се / заусти/ включва в съществуваща канализация в проекта шахта №7 по ул.”Юндола” /ПИ 10450.502.3349/.  Обща дължина на ново трасе на канализация в и извън регулация- 202 метра.

Ширината на сервитутите на новото трасе на канализация, показани със синя непрекъсната линия е общо 6,00 м, или по 3,00 м от двете страни на провода, съгласно Приложение №2 от Наредба № РД-02-21 от 05.03.2020 год. за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи /мрежи/и съоръжения извън населените места и селищните образования и регистър на засегнатите имоти представен към проекта.

            Възлага изпълнението на решението на  Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка №31 от дневния ред, по вх.№39/18.01.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!