РЕШЕНИЕ №30/27.01.2022г.

Относно: Даване на съгласие за приемане на извършените инвестиции от оператора по ВиК през 2021г.като активи в баланса на Община Велинград.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8. от ЗМСМА и след проведеното поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове      «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

1. Общински Съвет дава своето съгласие да се приемат извършените инвестиции от оператора по ВиК през 2021г., описани в констативен протокол, представени от комисия назначена със Заповед № 91/24.01.2022г. на Кмета на Община Велинград.

2. Извършените инвестиции следва да се заведат като активи в баланса на Община Велинград.

3. Общински Съвет дава своето съгласие Община Велинград да предаде на оператора по ВиК на обособената територия, извършените инвестиции съгласно приемо-предавателен протокол от комисия назначена със Заповед № 91/24.01.2022г. на Кмета на Община Велинград за управление.

            Възлага изпълнението на решението на  Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 27.01.2022г., Протокол №1, точка №32 от дневния ред, по вх.№47/25.01.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!