СЪОБЩЕНИЕ

На 22 март 2021 г. Кметът на Община Велинград – Д-р Костадин Коев, подписа Договор № BG06RDNP001-19.124-0006-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Закупуване на оборудване за музикалните школи към ЦПЛР ОДК Велинград“, финансиран от по  „Програма за развитие на селските райони“, Приоритетна ос Подкрепа за местно развитие по LEADER (ВОМР — водено от общностите местно развитие), по процедура BG06RDNP001-19.124.

Общата стойност на проекта: 20 000.01лв., от които  18 000.02лв. европейско и 1 999.99лв. национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е 12 месеца: от 22.03.2021 г. до 22.03.2022 г.

Главната цел на проекта е закупуване на музикални инструменти за нуждите на духовия оркестър и респективно развитието на школите към ЦПЛР ОДК обособени в следните класове: „Обой”, „Флейта”, „Саксофон”, „Кларинет”, „Тромпет”, „Тромбон”, „Валдхорна”, „Баритон” и „Ударни”.


Очакваният резултат от изпълнението на проекта е обезпечаване на музикалните школи и духовия оркестър, които имат сериозен принос в развитието на културния живот във Велинград.

Проект № BG06RDNP001-19.124-0006-CO1

“Закупуване на оборудване за музикалните школи към ЦПЛР ОДК Велинград“

Коментарите са изключени!