ОБЯВА

На основание чл. 21, ал. 1 от ЗПП, във връзка с чл. 21, ал.2 и ал. 3, и § 3, ал. 4 от ЗПП, чл. 3 от ЗПП, чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 36, чл. 65 и чл. 68 от ППЗПП при условията на чл. 21, ал. 2 от ЗПП, чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 20, ал. 3 и чл. 63, ал. 1 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 286 от ЗЗД, чл. 70, ал. 1 от ППЗПП, чл. 140, ал. 4 от ТЗ, 137, ал. 1, т. 5 от ТЗ, чл. 141, ал. 7 от ТЗ, чл. 21, ал. 5 от АПК, със свое Решение №32/24.02.2022г., Протокол №2, Общински съвет – Велинград, обявява конкурс за избиране на управител и за възлагане управлението на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД, ЕИК 112505488, със седалище и адрес на управление: гр. Велинград, бул. “Съединение” № 49.

1. Срок на договора за управление – 3 (три) години;

2. Място за изпълнение на задълженията: „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД,  гр. Велинград, бул. “Съединение” № 49.

3. Общодостъпно място, на което се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса: на таблото в Община Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35 и на интернет страницата на община Велинград.

ІІ. Изисквания към кандидатите:

1.    Изисквания за допускане до участие в конкурса:

1.1. Да са български граждани или граждани на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария;

1.2. Да имат завършено висше образование;

1.3. Да притежават образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;

По преценка на кандидата се прилагат документи, удостоверяващи допълнителни квалификации и специализации, имащи връзка с дейността на дружеството.

1.4. Професионален опит:

1.4.1. Да имат най-малко 5 години професионален опит като лекар, съответно лекар по дентална медицина или икономист. Кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър“ по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита основна специалност.

1.5. Да не са поставени под запрещение;

1.6. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;

1.7. Да не са лишени от правото да заемат съответната длъжност;

1.8. Да не са обявени в несъстоятелност като едноличен търговец или неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, обявено в несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.9. Да не са били членове на управителен или контролен орган на дружество, съответно кооперация, прекратени поради несъстоятелност през последните две години преди назначаването, ако са останали неудовлетворени кредитори;

1.10. Да не е съпруг/съпруга или лице във фактическо съжителство, роднина по права линия, по съребрена линия – до четвърта степен включително, и по сватовство – до втора степен включително, на управител или член на колективен орган за управление и контрол на същото публично предприятие;

1.11. Наличие на запечатен плик с концепция „Бизнес-програма за развитието и дейността на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД за тригодишен период и приноса на кандидата към управлението на дружеството”;

1.12. Декларация за обстоятелствата по т. 2 и т. 3 към момента на подаване на документите за участие в конкурса;

1.13. Дадено съгласие от кандидата за събиране, съхранение и обработка на лични данни;

1.14. Изискване за добра репутация и почтеност;

1.15. Дадено съгласие за извършване на проверки от комисията за истинността на декларираните обстоятелства и предоставените документи;

1.16. Концепцията „Бизнес-програма за развитието и дейността на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД за тригодишен период и приноса на кандидата към управлението на дружеството” да е лична.

2.    Изисквания, на които кандидатите се задължават да отговарят преди назначаване (избиране)

2.1. да не заема висша публична длъжност по чл. 6, ал. 1, т. 1 – 38 и 41 – 45 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, да не е член на политически кабинет и секретар на община;

2.2. да не извършва търговски сделки от свое или от чуждо име;

2.3. да не е съдружник в събирателни, в командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;

2.4. да не е управител или член на изпълнителен или контролен орган на друго публично предприятие;

2.5. да не работи по служебно или по трудово правоотношение, освен като преподаватели във висше училище и/или като лекари или лекари по дентална медицина в лечебно заведение по смисъла на Закона за лечебните заведения.

2.6. да не бъде и ръководител на звена по чл. 58, 59 и 60 от Закон за лечебните заведения

 (клиники и/или отделения с легла, медико-диагностични и медико-технически лаборатории, отделения без легла).

2.7. да не заема длъжност в ръководни органи на други дружества.

(Забраните по т. 2.2, 2.3 и 2.7 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.)

3. Изисквания, за които кандидатите се задължават след назначаване (избиране)

3.1. да не разкриват търговски тайни на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД;

3.2. да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените задължения;

3.3. да декларират в 3-дневен срок пред общински съвет Велинград настъпило обстоятелство, несъответстващо на изискванията по точка ІІ. към кандидатите.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса :

1.  Заявление до Общински съвет Велинград за участие в конкурса – свободен текст с посочени: адресат, три имена, ЕГН, лична карта (номер, дата на издаване, издател), постоянен адрес, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, електронна поща, текстова част на заявлението, дата, подпис, подробен опис на представените документи.

2. Автобиография – европейски формат;

3. Нотариално заверени копия на документи удостоверяващи съгласно изискванията на Закон за лечебните заведения, а именно: дипломи за образователно-квалификационна степен с неразделни към тях приложения,  и съответно:

3.1. за притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър” по медицина, съответно дентална медицина – свидетелство, алтернативно удостоверение, придружено с академична справка за брой часове преминато обучение, по здравен мениджмънт;

3.2. за притежаващи образователно-квалификационна степен “магистър” по икономика и управление:

диплома за придобита образователна и научна степен в областта на здравния мениджмънт, алтернативно диплома за образователна степен по специалност в областта на здравния мениджмънт, алтернативно свидетелство за преминато обучение в областта на здравния мениджмънт, алтернативно удостоверение, придружено с академична справка за брой часове не по-малко от 200 часа преминато обучение в областта на здравния мениджмънт.

4. Квалификация за здравен мениджмънт – удостоверява се с нотариално заверени документи.

5. Документи за други допълнителни квалификации и специалност – ако има такива – собственоръчно заверени четливи ксерокопия;

6. Собственоръчно заверени четливи ксерокопия на документи, удостоверяващи наличието на изискуемия стаж – копие от трудова и/или служебна книжка, справка от НОИ;

7. Свидетелство за съдимост, издадено не по-рано от 15 дни преди датата на подаване на документите с посочване целта за издаване – работа като Управител на лечебно заведение – оригинал;

8. Декларации:

8.1. декларация по чл. 20 и чл. 21 от Закон за публичните предприятия;

8.2. декларация по чл. 142, ал. 1, т. 3 и по чл. 141, ал. 8 от Търговски закон;

8.3. декларация по чл. 27, ал. 1 от Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на общината в търговските дружества;

8.4. декларация по Закон за защита на лични данни и съгласие за извършване от комисията на проверки за декларираните данни;

8.5. Декларация за обстоятелствата по т. 2 и т. 3 към момента на подаване на документите за участие в конкурса;

8.6. да не бъде и ръководител на звена по чл. 58, 59 и 60 от Закон за лечебните заведения;

8.7. Декларация, че концепцията „Бизнес-програма за развитието и дейността на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД за тригодишен период и приноса на кандидата към управлението на дружеството” е лична.

9. Запечатена в плик концепция „Бизнес-програма за развитието и дейността на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД за тригодишен период и приноса на кандидата към управлението на дружеството”;

10. Медицинско свидетелство – оригинал.

Всички копия на документите, с изключение на нотариално заверените, се заверяват от кандидата с „Вярно с оригинала“  и подпис.

IV. Място и срок, в който може да се получава информация и документи за лечебното заведение и темите, предмет на събеседването:

    Информация и документи относно: структурата, бюджета, числеността, щатното разписание на персонала, проект на договор за възлагане на управлението, всеки кандидат за участие в конкурса може да получи от Главния счетоводител на „МБАЛ – ВЕЛИНГРАД“ ЕООД всеки работен ден от 09:00 ч. до 16:00 ч.,  считано от първия работен ден на публикуването на обявата до 16.00ч. на изтичането на  30 (тридесет) дни от нейното публикуване на интернет-страницата. Срокът се брои от деня, следващ датата на обявяване.

V. Място, срок, начин на подаване на документите, специфични изисквания:

1. За участие в конкурса се подава заявление, към което се прилагат два отделни запечатани непрозрачни плика, както следва:

1.1. Запечатен плик с надпис „плик № 1”, съдържащ необходимите документи, удостоверяващи съответствието на кандидатите с изискванията за участие;

1.2. Запечатен плик с надпис „плик № 2”.

1.2.1. В „плик № 2”.се поставя писмено разработената концепция „Бизнес-програма за развитието и дейността на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД за тригодишен период и приноса на кандидата към управлението на дружеството”

1.2.2.  Разработката трябва да отговаря на следните изисквания и да съдържа най-малко:

а) описателна част:

- обща информация за лечебното заведение, в т.ч. области на дейност, мисия, визия, общи стратегически цели (дългосрочни, средносрочни, краткосрочни) и др.;

- състояние на лечебното заведение, в т.ч. финансово-икономическо състояние, организационна структура, дейност и др.;

б) аналитична част:

- анализ на здравно-демографските и здравно-икономически фактори, оказващи влияние върху дейността на дружеството, конкурентната среда;

- допускания за развитието на икономическата среда и перспективите на лечебното заведение;

- анализ на основните рискове;

- перспективи за развитие на „МБАЛ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД, гр. Велинград.

в) формулиране на основни цели и приоритети, подцели и конкретни задачи за развитие на лечебното заведение, планиране на мероприятия (дейности) за постигане на поставените цели;

г) прогнозна част:

- прогнозни финансови отчети за тригодишния период, разработени във варианти според направените допускания;

- конкретни стойности на ключовите показатели за изпълнение на финансовите и нефинансовите цели за прогнозния период по години;

- инвестиционен план или програма, ако се предвиждат инвестиции, основните инвестиционни обекти, влияещи на прогнозните финансово-икономически показатели;

- ремонтна програма за дълготрайни материални активи на лечебното заведение, оказващи съществено влияние върху финансовото състояние на предприятието;

- преструктуриране и организационни дейности за подобряване на финансовото състояние на лечебното заведение;

- програма за развитието на лечебното заведение и дейности за реализирането.

1.3. Заявлението и пликовете по т. 1.1. и т. 1.2.  се поставят пред деловодителя в един общ непрозрачен плик, със записано име на подателя.

1.4. Документите се подават лично или чрез пълномощник с нотариално-заверено изрично пълномощно. При подаване на документите от второто лице, пълномощното се поставя в плика.

1.5. Подаването на документите се регистрира в регистър по реда на тяхното постъпване. Номерът на заявлението се записва на плика по точка 1.3. За всяка подадена документация се издава удостоверение, в което се посочва: името на кандидата, входящ номер, дата и час на приемането на документите.

1.6. Определените с настоящото решение документи, се приемат в стая № 7 – деловодство на Общински съвет – Велинград, етаж първи, адрес: гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик, бул. „Хан Аспарух” № 35, в срок  до 16,00 ч. на първия работен ден, след изтичане на 37 (тридесет и седем) дни от публикуването на обявата на интернет-страницата. Срокът се брои от деня, следващ датата на обявяване.

VI. Eтапи за провеждане на конкурс за възлагане на управлението на ”МБАЛ – ВЕЛИНГРАД ” ЕООД:

1. Конкурсна процедура от комисията по номиниране

1.1. Първи етап: допускане на кандидатите на база на представените документи и критериите за подбор

а) Дата, час и място на провеждане на първи етап на конкурса:

Етапът да се проведе от 11.00ч., в стая № 6, етаж първи в сградата на община Велинград, бул.“Хан Аспарух“ № 35, гр. Велинград до четиридесет и четири дни, считано от деня на обявяване, след изпратено писмено съобщение от Председателя на комисията до всички нейни членове.

б) извършва се проверка по документи на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания:

Пликовете се отварят по реда на тяхното постъпване. Ако кандидатът се е явил, разпечатването е в негово присъствие.

в) извършва се проверка за наличие на съвместимост с изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1 – 8 и 13 от Закона за публичните предприятия;

г) изготвя се списък на допуснатите кандидати;

д) изпращат се покани до допуснатите кандидати за провеждане на писмената част от конкурсната процедура

1.2. Втори етап:

а) Дата, час и място на провеждане на втори етап на конкурса:

Етапът да се проведе от 11.00ч., в стая № 6, етаж първи в сградата на община Велинград, бул.“Хан Аспарух“ № 35, гр. Велинград пет дни след изпращане на поканите до допуснатите кандидати.

б)Защита на разработената  „Бизнес-програма за развитието и дейността на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД за тригодишен период и приноса на кандидата към управлението на дружеството”;

- отварянето на пликове № 2 е по реда на тяхното постъпване в присъствието на кандидата, подал заявлението.

- Представяне от кандидатите на разработената концепция – „Бизнес-програма за развитието и дейността на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД за тригодишен период и приноса на кандидата към управлението на дружеството”

в) оценяване на работите на кандидатите;

г) допускане до следващата част на кандидатите, получили оценка над минималната, а именно не по-ниска от 4,50 оценка от писмената разработката .

д) изпращане на покана;

1.3. Трети етап: провеждане на интервюта с допуснатите кандидати

а) Дата, час и място на провеждане на трети етап на конкурса:

Етапът да се проведе от 11.00ч., в кабинет №6, етаж първи в сградата на община Велинград, бул.“Хан Аспарух“ № 35, гр. Велинград на първия работен ден след изтичане на петдесет и шест дни, считано от деня на обявяване.

б) оценяване;

в) изготвяне на крайно класиране на кандидатите на база на писмената и устната част на конкурсната процедура;

г) съобщаване на крайното класиране и изпращане на покана до класираните кандидати за присъствие на насроченото заседание на Общински съвет Велинград;

2. Избиране на управител

2.1. Изготвяне и изпращане от комисията по номиниране до компетентния орган по избиране на – предложение с класираните кандидати с проект на решение;

- съответно решение за прекратяването на процедурата за оценка на кандидатите.

2.2. Проверка за наличие на съвместимост с изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 9 – 12 и на чл. 20, ал. 3 от Закона за публичните предприятия се извършва преди назначаването на избрания кандидат от компетентния орган по назначаването.

2.3.  Решение на избиране на управител и определяне на възнаграждението му

VII. Критерии за оценяване, показатели и класиране

1. Подбор на членове на органите за управление и контрол

1.1. Критерии за подбор на членове на органите за управление и контрол

- съответствие с изискванията на специалното законодателство, заложени в решението;

- наличие на всички изискуеми документи;

- наличие на заверка на всички документи, за които това е предвидено в изискванията;

- наличие на подписи и попълване на всички реквизити, където е приложимо;

- съответствие с изискванията за добра репутация;

- съответствие с изискването за наличие на време за изпълнение на възложените им задължения;

- положителни резултати от нормативно изискуемата проверка.

1.2. показатели за изпълнение

1.2.1. съответствие или несъответствие за определения в решението срока за подаване на документите.

1.2.2. съответствие или несъответствие с изискванията – за образователно-квалификационна степен по посочени конкретни специалности;

1.2.3. съответствие или несъответствие с изискванията – минимален брой години опит в определената професия, както и за управленски опит на ръководна длъжност;

1.2.4. съответствие или несъответствие с изискванията по решението;

1.2.5. съответствие на приложените документи с резултатите от проверката;

1.2.6. съответствие с изискванията за добра репутация;

    Кандидатът се счита с добра репутация, освен ако няма доказателства за противното и няма основателно съмнение относно добрата репутация на лицето. При оценяване на репутацията на кандидат се взема предвид информацията, която е на разположение на органа, упражняващ правата на държавата, и на комисията за номиниране, за извършване на оценката.

2. Оценяване на представената концепция – „Бизнес-програма за развитието и дейността на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД за тригодишен период и приноса на кандидата към управлението на дружеството”

2.1. Критерии

2.1.1. съответствие на концепцията (бизнес-програмата) с нормативната уредба;

2.1.2. съответствие на формулираните цели и задачи със състоянието на лечебното заведение и с предмета на дейност;

2.1.3. качество на анализа на здравно-демографските и здравно-икономическите показатели;

2.1.4. съответствие на разработката с обективното състояние на лечебното заведение;

2.1.5. логическа структура на разработката;

2.1.6. степен на практическо прилагане на теоретичните познания;

2.1.7. степен на реална приложимост на поставените цели и задачи на лечебното заведение;

2.1.8. наличие на иновативни идеи.

2.2. Методика на комисията по номиниране

2.2.1. Всеки представител на комисията по номиниране оценява с оценка от 1 вкл. до 6 вкл. по всеки един от критериите писмената част от конкурсната процедура. Оценката се извършва по 6 степенна скала, както следва:

- 6 – надхвърля изискванията;

- 5 – напълно отговаря на изискванията;

- 4 – в голяма степен отговаря на изискванията;

- 3 – в средна степен отговаря на изискванията;

- 2 – в малка степен отговаря на изискванията;

- 1 – не отговаря на изискванията.

2.2.2. За всеки един от критериите се формира самостоятелна оценка, представляваща  средноаритметичната стойност от оценките на всички представители на комисията по номиниране. Точността на оценката е до втори знак след десетичната запетая.

2.2.3. Крайната оценката за писмената част от конкурсната процедура се формира като средноаритметичната стойност от оценките за всеки един от критериите.

2.2.4. Показатели

- степен на съответствие;

- качество на разработката

2.3. Допускане до събеседване

2.3.1. Определя минимална оценка на писмената част много добър 4.50.

2.3.2. Получаването на оценка на писмената част (концепцията за бизнес-програмата) по – ниска от много добър 4.50, е основание за отстраняване на кандидата от по-нататъшно участие в конкурсната процедура;

3. Оценяване на проведеното интервю (събеседване)

3.1. Критерии за оценяване на проведеното интервю (събеседване):

3.1.1. стратегическа компетентност;

3.1.2. познания за нормативната уредба;

3.1.3. управленска компетентност, административни умения, делови качества, организационни способности;

3.1.4. познания за финансовата сфера от кандидата с магистърска степен в сферата на здравеопазването, съответно на икономиста за здравната сфера;

3.1.5. комуникативни способности;

3.1.6. обществена отговорност;

3.1.7. показани на интервюто професионални умения за конкретната работа, резултат от допълнителни професионални обучения;

3.1.8. ориентация към положителни за обществото резултати.

3.2. Показатели за оценка:

3.2.1. в областта на стратегическото планиране – умение да се поставят ясни краткосрочни и дългосрочни цели на предприятието, да се познават тенденциите, да се ползват различни източници на информация, умение да се анализира дейността на лечебното заведение, наличие на дългосрочна визия, умение да се планират и управляват промени;

3.2.2. Брой верни отговори спрямо общ брой зададени въпроси;

3.2.3. в областта на оперативното управление – умение да се ръководи, да се организира работата в екип, да се мотивират членовете на екипа, да се формира широка мрежа от професионални контакти, които да се използват за професионални цели, да се постигат резултати чрез различни подходи, да се правят компромиси, като се запазва приемствеността, да се вземат решения в кратки срокове и в ситуации, когато е налице ограничена информация, да се предлагат няколко решения на един проблем, като се взема информирано решение и се предвидят възможните последици;

3.2.4. представени допълнителни документи за съответната сфера и отговори на поставени въпроси;

3.2.5. добри комуникативни умения;

3.2.6. отговорите на въпроси от предмета на интервюто;

3.2.7. показани на интервюто професионални умения за конкретната работа, резултат от допълнителни професионални обучения;

3.7.8. на ориентацията към положителни за обществото резултати – проведена комуникация, показваща умения за ясно определяне на отговорностите, демонстрирана решителност и настойчивост за справяне с проблеми, в т.ч. финансови,  решителност за недопускане поемането на финансово необезпечени задължения.

4. Методика за оценяване

4.1. Всеки представител на комисията по номиниране оценява с оценка от 1 вкл. до 6 вкл. по всеки един от критериите. Оценката се извършва по 6 степенна скала, както следва:

- 6 – надхвърля изискванията;

- 5 – напълно отговаря на изискванията;

- 4 – в голяма степен отговаря на изискванията;

- 3 – в средна степен отговаря на изискванията;

- 2 – в малка степен отговаря на изискванията;

- 1 – не отговаря на изискванията.

4.2. За всеки един от критериите се формира самостоятелна оценка, представляваща  средноаритметичната стойност от оценките на всички представители на комисията по номиниране. Точността на оценката е до втори знак след десетичната запетая.

4.3. Крайната оценката от проведеното събеседване се формира като средноаритметичната стойност от оценките за всеки един от критериите.

4.4. Определя минимална оценка от проведеното събеседване много добър 4.50.

4.5. Получаването на оценка от проведеното събеседване по – ниска от много добър 4.50, е основание за отстраняване на кандидата от по-нататъшно участие в конкурсната процедура;

5. Класиране

5.1. Окончателният резултат на всеки кандидат се формира като средноаритметичната стойност на оценките от писмената част и от събеседването при точност на оценката до втори знак след десетичната запетая.. На база на този резултат на кандидата се извършва класирането.

5.2. Кандидати, определената оценка на които по реда на точка 5.1. е по-ниска от „4,5“, не подлежат на класиране в конкурсната процедура

5.3. Крайното класиране на кандидатите се извършва по низходящ ред.

5.4. Комисията номинира до петима кандидати като първа номинация е кандидатът с най-висок краен резултат от класирането.

VIII. Назначава 5-членна комисия по номиниране със задача за организиране, проверки и провеждане на конкурса за възлагане управлението на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД, в състав:

Председател:– общински съветник

Секретар:  – общински съветник

Членове:

1. – правоспособен юрист

2. - магистър по медицина

3. – представител на РЗИ – Пазарджик.

и резервни членове:

Председател: – общински съветник

Секретар:  – общински съветник

IX.  Възлага на комисията по номиниране – в тридневен срок от извършване на номиниране на класираните кандидати, да предостави протоколите, номинираните кандидати и класирането, документацията от конкурса и проект за решение на Общински съвет – Велинград за вземане на решение.

Утвърждава проект на договор за възлагане управлението на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД, ЕИК 112505488, гр. Велинград, със седалище и адрес на управление: бул. „Съединение“ № 49, гр. Велинград.

X. Задължава Председателя на Общински съвет Велинград:

1. В 7 – дневен срок да публикува  обявлението за предстоящия конкурс в един централен вестник и на интернет страницата на община Велинград, раздел Общински съвет – Велинград.

2. В 7 – дневен срок да предостави за обявяване на интернет страницата на Агенцията за публичните предприятия и контрол публична покана за набиране на кандидати заедно с всички относими към процедурата документи.

XI.  Оправомощава Кмета на Община Велинград да сключи договор за възлагане управлението на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД с избрания управител.

Решение №32/24.02.2022г. е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 24.02.2022г., Протокол №2, точка №3 от дневния ред, по вх.№84/14.02.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества.

Формуляри на декларации

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /П/

                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!