ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРЕЗ 2021г.

О  Т  Ч  Е  Т 

 

ЗА

 

ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

ПРЕЗ 2021г.

І. Организационно състояние на местната (общинска, районна) комисия

1.  Законосъобразност на състава (включени ли са длъжностните лица по чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН).

Дейността на МКБППМН при Община Велинград през 2021г. бе насочена към  осъществяване на ефективна социално – превантивна дейност, реализиране на съвместни дейности с други институции от системата за  работа с деца. Местната комисия за БППМН – Велинград през 2021г. се състоеше от 12 души: председател е зам. – кмет на Община Велинград, нещатен секретар, представител на община Велинград – Началник „ХСД”, един инспектор ДПС, един психолог, четирима педагози,  директор на ЦОП,  представител на ДСП – отдел „Закрила на детето”, представител на ДБТ – гр.Велинград. Съставът на Местната комисия е определен със заповед на кмета на Община Велинград, съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН. От октомври 2014г., секретаря на МКБППМН е на нещатна длъжност /граждански договор/.

2. Секретар съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН – щатен или нещатен; на служебни (ПМС 51/2006 г.) или по трудови правоотношения.

Съставът на Местната комисия е определен със заповед на кмета на Община Велинград, съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН. От октомври 2014г., секретаря на МКБППМН е на нещатна длъжност /граждански договор/.

ІІ.   Дейност на комисията.

1. Реализирани дейности от Вашата комисия:

1.1. Участие на МКБППМН в екипи при изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца, и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст,

МКБППМН община Велинград,  разглежда възпитателни дела по чл.11, ал.1 и налага възпитателни мерки по чл.13, ал.1 от ЗБППМН, както и прави мотивирани предложения до съда за налагане на възпитателни мерки по чл.13, ал. 1, т. 11 „настаняване в социално – педагогически интернат” и т.13 „настаняване във възпитателно училище-интернат”. МКБППМН община Велинград привежда в изпълнение мерките по чл.13 и чл 15 от ЗБППМН и осъществява контрол по изпълнението им.

МКБППМН при община Велинград, ежегодно изпълнява указанията на НСИ за изготвяне на статистически формуляр за дейността си, който изпраща по електронен път до Териториално статистическо бюро гр.Пазарджик.

С Постановление № 100 от 8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на  постоянно действащ Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст  в Община Велинград бяха създадени  екипи  по райони за обхват.

На територията на общината функционират 6 екипа по Механизма, от тях 3 в гр. Велинград, 1 в с. Драгиново, 1 в района на Света Петка, Кръстава, Пашови, Биркова и 1 в района на Грашево Абланица. Екипите задължително включват представители на РУО-Пазарджик, Общинска администрация, институциите в системата на предучилищното и училищното образование, ДСП и Отдел закрила на детето, РУ на МВР, МКБППМН, ДБТ.

И през учебната 2020/2021г. продължава да функционира платформата на МОН „ Посещаемо и безопасно училище“ която филтрира базата данни на централно ГРАО и данни от НЕИСПУО на образователните институции. До платформата, чрез сайтовете на двете институции,  имат достъп само оторизирани лица.

В община Велинград работят здравни медиатори, които са с насочени дейности в ромската общност. Медиаторите съдействат на семействата за достъп до здравни грижи – профилактични прегледи, кампании за ваксини, регистрация при лични лекари, постъпване за лечение и др. Медиаторите работят съвместно с общината, лични лекари, ръководства на училища и детски градини. Изключително полезна е дейността им за записване на децата в групи в детските градини, за работа със семейства на отпаднали от училище деца, за изготвяне на списъци за прегледи, ваксини и други масови профилактични дейности.

На 30.11.2021г., секретаря на МКБППМН участва в междуинституционална сраща в ИПГИТ „Алеко Константинов”- Велинград, където бяха разгледани следните теми:

  1. Отчитане на работата по НП ,,Заедно за всяко дете“, Модул 2 – ,,Добри практики на взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищно образование“;
  2. Инструмент за оценка на потребностите на дете в риск;
  3. Възможности за съвместни дейности

1.1.1. Брой семейства на деца подлежащи на образование, посетени от МКБППМН

Общ брой посетени семейства на деца – 3 семейства, с участието на МКБППМН.

1.2. Работа с педагогическото ръководство.

 

Таблица 1.

Брой срещи

Брой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и родители

3

3

 

1.3.  Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни психолози, педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители.

 

Таблица 2.

Брой работни срещи за обсъждане на казуси на проблемни деца

Теми

3

„Насилието и тормозът в училище” Кибертормоз «Проблеми с адаптацията в училищната среда»

Не посещение в училище

1.4.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете данни МКБППМН работи с родителите главно, чрез дейността на обществените възпитатели. Те посещават организирани родителски срещи в някои от класовете и информират родителите за правни и морални въпроси, касаещи малолетните и непълнолетните.

В началото на всяка учебна година педагогическите съветници информират обществените съвети и училищните настоятелства на родителските срещи за възможността за съвместни инициативи с МКБППМН.

1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители.

При работа на МКБППМН с деца и родители в ромските училища, се дават примери за принципи и модели на въздействие, които могат да повлияят на техните нагласи, а именно:

-      Провеждане на  срещи по домовете;

-      Разговори за изясняване на причините и проблемите довели до напускане на училище;

-      Информиране родителите, чиито деца са навършили 16 г. за различни форми на обучение

-      Привличане на родителите в образователния процес и включването им в училищното настоятелство.

-      През септември 2021г. МКБППМН, съвместно с Център „Развитие”, ораганизира училище за родители, където бяха представени следните теми:

-      Как да се предпазим от стомашно – чревни разстройства;

-      Летни вируси при децата. Поставяне на ваксини;

-      Полово типизиране при децата. Отношения в семейството, братя/сестри, приятелства.

-      Проблеми на развитието. Депресия.

-      Срещани трудности при подготовката за осиновяване или реинтеграция на децата.

 

1.5.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си.

 

Таблица 3.

 

Брой на участниците

Вид дейности (срещи, обучения, консултации)

Родители

85

«Весела ваканция 2021”- 1.”Синьо лято” – игри и забавления на плажа 2.Срещи в училищата /предимно родителски срещи/ съвместно с родители, където секретаря на МКБППМН или обществени възпитатели /педагози/, разясняват ЗБППМН и отговорностите, които носят като родители, допускане на грешки при възпитанието на децата и др. 3. Проведено обучение, съвместно с Център „Развитие”на различни теми

 

Настойници

0

0

Попечители

1

«Весела ваканция 2021”- 1.”Синьо лято” – игри и забавления на плажа 2.Срещи в училищата /предимно родителски срещи/ съвместно с родители, където секретаря на МКБППМН или обществени възпитатели /педагози/, разясняват ЗБППМН и отговорностите, които носят като родители, допускане на грешки при възпитанието на децата и др.

1.5.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или попечителство.

Таблица 4.

Общ брой деца

Малолетни

Непълнолетни

2

0

2

1.5.3. Проведени превантивни програми и проучвания.

Таблица 5.

Проведени превантивни програми

Брой

Теми

Брой участници родители

Брой участници малолетни

Брой участници непълнолетни

Образователни

1

1.Конкурс ”Мартичка”-за най-добре изработена мартеница

2. Ден на толерантността,съвместно с ОУ”Георги Бенковски”

Конкурс „Най – добрият клас”

27

136

35

Асоциално поведение

1

«Какво е противообществена проява? –разясняване на термини като «кражба», «присвояване», «тормоз» и др. Към кого да се обърнем за помощ»

11

22

10

Насилие между деца

1

„Връстници обучават връстници”

Кибертормоз и онлайн тормоз»

«Насилие и агресия в училище»

16

45

11

Наркотични вещества, алкохол, тютюнопушене

1

1.«Вредата от употребата на наркотични вещества, алкохол и тютюнопушене»

2.Международен ден за борба с наркотиците, съвместно с ОДК

11

38

19

Сексуална експлоатация и трафик на хора                               

1

«Трафик на хора – опастности»

7

22

11

Престъпления и противообществени прояви, свързани с жп-транспорт

0

0

0

0

0

Здравни

1

Училище за родители: -      Как да се предпазим от стомашно – чревни разстройства; -      Летни вируси при децата. Поставяне на ваксини; -      Полово типизиране при децата. Отношения в семейството, братя/сестри, приятелства. -      Проблеми на развитието. Депресия. -      Срещани трудности при подготовката за осиновяване или реинтеграция на децата.  

24

0

0

Културни

1

 

1.Весела ваканция 2021 на теми:

  - «Синьо лято» – игри и забавления на плажа  

22

26

21

Спортни                       

1

  1. Ден на спорта, ден на предицвикателството

32

38

18

Радикализъм1

 

0

0

0

0

Общо

8

16

150

327

125

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

 

 

 

Таблица 6.

Проведени анкетни проучвания:

Брой

Теми

Брой участници родители

Брой участници малолетни

Брой участници непълнолетни

Образователни

 

 

 

 

 

Асоциално поведение

 

 

 

 

Насилие между деца

1

„5-те най-значими проблеми, които провокират към гневна реакция”

0

12

6

Наркотични вещества, алкохол, тютюнопушене

 

 

 

 

Сексуална експлоатация и трафик на хора                               

 

 

 

 

 

Престъпления и противообществени прояви, свързани с жп-транспорт

 

 

 

 

 

Здравни

 

 

 

 

 

Културни

 

 

 

 

 

Спортни                       

 

 

 

 

 

Радикализъм1

 

 

 

 

 

Общо

1

1

 

12

6

 

1.5.3.1. Превенция на противообществените прояви и престъпления, свързани с жп-транспорта в съответствие с Писмо № 71/25. 09. 2007 г. на ЦКБППМН до председателите и секретарите на МКБППМН: 

 

Таблица 7.

Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция” 0
Брой разпространени материали 0
Брой на информационните кампании в училищата 0
Брой публикации в медиите 0
Брой съвместни мероприятия с НПО 0

 

1.6. Консултации по заявки на родители реализирани от МКБППМН.

1.6.1. Брой деца преминали консултации.

 

Таблица 8. Индивидуални консултации.

Общ брой консултирани деца за асоциално поведение

Малолетни

Непълнолетни

18

9

9

Общ брой консултирани деца за насилие между деца

5

2

 

 

 

Общ брой консултирани деца за употреба на наркотици

 

4

 

 

 

Общ брой консултирани деца за употреба на алкохол

2

1

 

 

 

Общ брой консултирани деца за употреба на тютюневи изделия

2

2

 

 

 

Общ брой консултирани деца за радикализъм

0

0

 

 

 

Таблица 9. Семейни консултации.

Общ брой консултирани деца за асоциално поведение

Малолетни

Непълнолетни

 

 

 

Общ брой консултирани деца за насилие между деца

 

1

 

 

 

Общ брой консултирани деца за употреба на наркотици

 

3

 

 

 

Общ брой консултирани деца за употреба на алкохол

 

2

 

 

 

Общ брой консултирани деца за употреба на тютюневи изделия

 

1

 

 

 

Общ брой консултирани деца за радикализъм

 

0

 

 

 

1.6.2.      Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН.

 

                              Таблица 10. Индивидуални консултации.

Общ брой консултирани деца

Малолетни

Непълнолетни

22

9

13

 

Таблица 11. Семейни консултации.

Общ брой консултирани деца

Малолетни

Непълнолетни

2

0

2

 

 Таблица 12. Индивидуални консултации – радикализъм.

Общ брой консултирани деца

Малолетни

Непълнолетни

0

0

0

 

Таблица 13. Семейни консултации – радикализъм.

Общ брой консултирани деца

Малолетни

Непълнолетни

0

0

0

 

1.6.3.  Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой на техните извършители.

Таблица 14.

Общ брой деца

Малолетни

Непълнолетни

0

0

0

 

1.7. Издаване и разпространение на информационни материали по представените в отчета превантивни програми.

Таблица 15.

Видове (плакати, брошури, флаери, др.)

Тираж

Теми

1.Брошури           2.Плакат

300

       

12бр.

1.„В помощ на родителите”

2. „Подай ръка подари усмивка”

3. НЕ на насилието над деца

Плакат за конкурс на тема”Най – добрият клас”

 

Моля, в случай на издадени собствени информационно-методически материали на МКБППМН, в ЦКБППМН да бъде изпратен по един екземпляр, с оглед създаването на Информационен архив.

2. Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) – Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) за предоставяне на мерки за закрила и социални услуги.

Таблица 16.

Общ брой деца насочени от МКБППМН

Малолетни

Непълнолетни

2

1

1

  1. 3.      Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.  Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни. (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове)

За 2021г., няма настанени деца във ВУИ или СПИ. Няма лица, които са напуснали тези институции. Взаимодействието на МКБППМН със СПИ и ВУИ се осъществява чрез непрекъснати контакти с институциите, в които има настанени деца от Община Велинград. Редовно се обсъждаха предложенията на интернатите за децата, които ще бъдат във ваканция.

През месец ноември, организирахме посещение съвместно с МКБППМН гр.Ракитово във ВУИ – Ракитово за Деня на усмивката. На децата бяха подарени спортни топки, хилки за теннис на маса и топки за теннис.

3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни заведения, са осъществени.

Таблица 17.

Общ брой деца

Малолетни

Непълнолетни

0

0

0

 

3.2. Каква работа е извършена с родители на малолетни и непълнолетни, чиито деца са настанени във ВУИ, СПИ и ПД, и на които предстои прекратяване на престоя в тези заведения. (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове):

Не е извършвана работа с родители, тъй като няма освободени на територията на община Велинград.

4. Предприети дейности за социална подкрепа на малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени.

 

Таблица 18.

 

Брой дейности

Видове дейности

СПИ

-

-

ВУИ

-

-

ПД

-

-

Приюти за безнадзорни деца

-

-

Условно осъдени

-

-

В община Велинград, няма освободени от Социално- педагогически интернат, Възпитателно училище-интернат и Поправителен дом, които да се намират на територията на община Велинград.

4.1. Създаден поименен регистър на всички неучащи и неработещи непълнолетни в общината (района), освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени в съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо № 73 от 25.09.2009 г.). Дейности, предприети за повишаване на тяхната квалификация, професионално обучение, професионално ориентиране и подпомагане при намирането на работа. Постигнати резултати.

 

 

 

Таблица 19.

 

Категории неучещи и неработещи

непълно-летни

 

Общ брой

 

Брой продължили образованието си

Брой на обхванати в обучения и програми за квалификация

Брой на професионално ориентирани и консултирани

 

Брой на започналите работа

Неучещи и неработещи, напуснали СПИ

-

-

-

-

-

Неучещи и неработещи, напуснали ВУИ

-

-

-

-

-

Неучещи и неработещи, освободени от ПД

-

-

-

-

-

Условно осъдени

-

-

-

-

-

Осъдени на пробация

-

-

-

-

-

На територията на община Велинград, няма неучещи или неработещи непълнолетни, освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени.

 

4.2. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените и осъдените на пробация непълнолетни.

Поддържат се редовни контакти с инспектор от Пробационна служба. За 2021г. няма условно осъдени и осъдени на пробация непълнолетни.

 

Таблица 20. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на пробация непълнолетни.

 

Брой случаи

Информация от съда 0
Справки на секретаря на МК  в съда 0

През 2021г. до МКБППМН не е постъпвала информация за условно осъдени лица за периода. Направена е справка с инспектор Пробационна служба, като за 2021г. няма условно осъдени и осъдени на пробация непълнолетни.

ІІІ. Възпитателни дела

1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

 Комисията е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл.61 от НК. Това се осъществява чрез определените в ЗБППМН възпитателни дела.

             Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е визирал местните комисии за БППМН по местоживеене като компетентен орган за разглеждане на възпитателни дела за противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни и престъпления, извършени от непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс. Местните комисии налагат възпитателни мерки по чл.13, ал.1 от ЗБППМН,след като органът на съдебната власт е освободил непълнолетния от наказателна отговорност. Възпитателните дела се разглеждат от състав по чл.11, ал.2 от ЗБППМН, определен за всяко дело със Заповед на Председателя на МКБППМН.

Постъпили преписки и сигнали в МКБППМН през 2021г. са общо 14. От Районна прокуратура – 8, от РУ на МВР – 5,  ЦНСТДМБУ-1.

През 2021г. извършителите на противообществени прояви и престъпления  са общо – 16 деца. бягства от ЦНСТ -1, за престъпления свързани с наркотици – 2, проява на насилие и агресия – 1, за кражба – 5,управление на МПС -3, неспазване на мерки за Covid 19 -1, употреба на алкохол – 2.

Тази година, МКБППМН работи по изпълнение на Присъда№9, постановена на 04.10.2021г.по НОХД 281/2021г. по описа на Велинградски районен съд за налагане на „Обществено порицание” спрямо непълнолетно лице. Наказанието беше изпълнено, чрез обявяване на информационното табло на община Велинград за срок от един месец.

Проблеми при образуване на възпитателните дела- не се наблюдават. Комисията е непрекъснато подпомагана от Инспектори ДПС при издирване и явяване на деца и родители на възпитателните дела. Своевременно се уведомяват деца и родители за насрочените възпитателни дела.

МКБППМН своевременно информира Д”СП” за предстоящите възпитателни дела, на които присъства представител на социалната институция; член на МКБППМН е социален работник на отдел „Закрила на детето”, при необходимост присъства и друг социален работник. Последните представят социални доклади по време на възпитателните дела, което  помага за вземане на най-подходящите възпитателни мерки по отношение на извършителя, явяват се в съдебни заседания.

2. Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска от повторно извършване на противообществена проява от малолетни и непълнолетни лица в дейността на системата от МКБППМН

52бр. изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска при извършване на криминално деяние от малолетни и непълнолетни лица в дейността на системата от МКБППМН. „Оценка на риска“, се изготвя за всяко едно от децата, с които се работи по т. 5 от ЗБППМН –„поставяне под надзор на обществен възпитател“.

ІV.  Консултативни кабинети и центрове за социална превенция

1. Наименование на помощния орган

Информационно – консултативен кабинет, който се намира в сградата на МКБППМН, е помощен орган към Комисията, който осъществява индивидуална и групова подкрепа на деца и родители. В него се включени предимно обществени възпитатели.

2. Центърът за превенция или Консултативен кабинет има ли статут и функционира ли в съответствие с изискванията на ЦКБППМН?. (Образецът за статут на Център за превенция /Консултативен кабинет/ е предоставен на Националното съвещание в гр. Хисаря през 2017 г.)

Консултативният кабинет за социална превенция към МКБППМН – Община  Велинград, работи в няколко области, а именно:

-      консултиране и информиране / социално, психологическо, правно и педагогическо/;

-      развитие на социална компетентност;

-      изнесени дейности в училищата / тренинги, групова работа, анкети/.

 

V. Обществени възпитатели

 

 

 

Таблица 21.

Година Плануван брой обществени възпитатели, утвърдени от МФ по Закона за държавния бюджет Реално усвоени бройки обществени възпитатели за съответната година Изразходвани средства по Наредба №2 на ЦКБППМН
2021 6 6 27249.83лв.
2022 6  
Прогноза за 2023 6  

 

1. Дейност на обществените възпитатели по ЗБППМН, отчетност по Наредба №2 на Председателя на ЦКБППМН и Критерии за подбор и оценка на дейността на обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисар, м. юни, 2017 г.

Контрол върху дейността на обществените възпитатели упражняват Председателя и Секретаря на МКБППМН.

Дейността си обществените възпитатели отразяват в месечни отчети, които се представят на работни срещи със Секретаря на МКБППМН. Получават възнаграждения, съгласно Наредба № 2 на председателя на ЦКБППМН.

Важен момент в работата на обществените възпитатели е и работата със семейството и приятелския кръг на детето, включването му в алтернативни форми на асоциално поведение. Обществените възпитатели поддържат редовна връзка с родителите на децата, училищните власти и социалните заведения.

Водещи принципи в работата на обществените възпитатели са:

- индивидуалния подход към децата

-зачитане и уважение личността на детето

-търпимост и толерантност, диалогичност и комуникативност.

2. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От кого са организирани и по чия инициатива?

През 2021г., поради създалата се епидемиологична обстановка в страната, не са провеждани квалификационни дейности с обществените възпитатели. През годината са организирани съвещания, с цел споделяне на добри практики, обсъждане на постигнати положителни резултати в работата с малолетни и непълнолетни.

3.   Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности.

Шест обществени възпитатели на МКБППМН, участваха в посочената дейност.

4. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно изискванията на ЦКБППМН по Критерии за подбор и оценка на дейността на обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисаря, м. юни, 2017 г.

 На три месеца един път се оценяват обществените възпитатели, съгласно изискванията по Критерии за подбор и оценка на дейността им.

4.1. Брой изготвени оценки.

Общо изготвени оценки – 12 броя

4.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1” (изпълнението превишава очакванията). няма

4.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” (изпълнението изцяло отговаря на изискванията /очакванията/).

Общо 6 обществени възпитатели са получили „оценка – 2” изпълнението изцяло отговаря на изискванията /очакванията/)

4.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” (изпълнението не винаги отговаря на изискванията /очакванията/).:няма

4.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” (изпълнението в значителна степен не отговаря на изискванията и е необходимо /и възможно/ подобрение).:няма

4.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (изпълнението не отговаря на изискванията). няма

VІ. Контролна дейност на МКБППМН.

1. Осъществен контрол от МКБППМН спрямо намиращите се на територията на общината (района) ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за безнадзорни деца. Констатации и резултати.

МКБППМН осъществява контролната си дейност по отношение контрол по изпълнение на наложените възпитателни мерки, контрол над социалните институции за деца, в които са настанени малолетни и непълнолетни по предложение на Комисията.

На територията на Общината няма Социално- педагогически интернати и Възпитателни- училища интернати, спрямо които Комисията да упражнява контрол.

2. Контрол върху режима и условията на работа, установени за непълнолетните (чл. 10, ал. 1, буква „ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати.

Не са установени непълнолетни лица от Община Велинград, които да работят.

3. Проверки, извършени самостоятелно или съвместно с други органи, относно посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни заведения, дискотеки, барове, нощни и интернет клубове, след определения вечерен час. Участие на местната комисия при кризисни интервенции в екипи по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви или в риск от насилие – да се посочат конкретните дейности.

Членове на Комисията, съвместно с Инспектори ДПС участват в организирани проверки за посещение на малолетни и непълнолетни в питейни заведения, дискотеки, интернет клубове. Целта на тези проверки е спазване на Наредбата за опазване на обществения ред и общинската собственост. През 2021г., е извършена 1 проверка на питейни и увеселителни заведения и не са установени непълнолетни лица, пребиваващи в питейни заведения след 22.00ч.

Секретаря на МКБППМН е определен със Заповед на Кмета на община Велинград да участва в екипи по координационен механизъм. За 2021г. са проведени три  срещи по Координационен механизъм за риск от извършено насилие.

4. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване на скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати резултати.

Членове на МКБППМН са участвали в 4 мобилни групи за установяване на скитащи и просещи деца, с представители на отдел „Закрила на детето” и РУП – Велинград. На територията трайно скитащи и просещи деца не са установени.

5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН.

МКБППМН не среща затруднения и проблеми при осъществяване дейността на мобилните групи.

6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи и за какви нарушения? При констатиране на нарушения, МКБППМН сезира органите на реда и отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Велинград.

VІІ. Предложения на местната комисия пред местни и централни органи по проблемите на предотвратяването и противодействието на престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, тяхната социална защита и развитие.

1. Предложение до Кмета на Община Велинград за:

- приемане на отчет и предложение за програма на МКБППМН за 2021г.

- определяне на обществени възпитатели към МКБППМН за 2022г.

VІІІ.  Взаимодействие на местните комисии за БППМН.

Мероприятия,    организирани    по    социално-превантивната и корекционно-възпитателната дейност на територията на общината, със следните органи и организации:

1. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми

МКБППМН работи успешно с правозащитните и правораздавателните органи – полиция, следствие, съд, прокуратура. Съдът, прокуратурата оказват, когато е нужна, правна помощ на членовете на МКБППМН.

2. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии и др. Брой и теми.

МКБППМН активно работи с ЦНСТ и ЦОП и ЦПЛР – ОДК – Велинград. Обменя информация и мнения за решаване на конкретни случаи и казуси, свързани с деца издирване и установяване на деца, напуснали самоволно институциите.

3. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и предприети дейности за тяхното преодоляване.

МКБППМН не среща проблеми при осъществяване на взаимодействието си с горепосочените органи и институции. На територията на Общината е създадена добра практика за координация и сътрудничество в интерес на децата.

ІХ. Квалификационна дейност на МКБППМН.

1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) комисия и теми, включени в програмите на семинарите и стойност на средствата от бюджета на МКБППМН.

Провеждат се ежемесечни работни срещи с обществените възпитатели за обмяна на информация по различни проблеми и решаване на текущи въпроси.

2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари.

В ежемесечните работни срещи, участват всички обществени възпитатели.

3.  Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и членове на комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други организации. Ако няма такива, моля, посочете причините.

 През тази година, секретаря на МКБППМН участва в един квалификационен форум, който се проведе на 29.07.2021г., в изпълнение на Местната програма за противодействие трафика на хора,  на тема Интернет пространството като механизъм за въвличане в трафик на хора при условия на социална изолация и дистанционно обучение. МКБППМН при община Велинград се включи и като партньор на обучението, като част от сумата беше заплатена от МКБППМН – в размер на 500лв. В обучението взеха участие секретарите и инспектори ДПС от Пазарджишка област. Поканена за обучител беше г-жа Антоанета Василева, първи вицепрезидент на ГРЕТА и международен експерт със сериозен експертен опит в провеждането на подобни тематични обучения.

Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност: лева. – 3281,46лв.

ХI. Планувани за 2021 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН за възнаграждение на членове на МКБППМН.

            Съставът по чл.11, ал.2 от ЗБППМН се определя със Заповед на Председателя на МКБППМН. В него се включват членове на Комисията, съобразно спецификата на разглежданото деяние, професионалния им опит и компетентност.

Не се изплащат средства по Наредба №3, а се пренасочват за превантивна дейност.

ХIІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на местните комисии за БППМН през 2021г., моля попълнете таблица 22:

 

Таблица 22.

Получени средства по ЗДБ за МКБППМН за 2021 г.  – общо (в лева) Изразходвани средства от МКБППМН за 2021 г. – общо (в лева) Необходими средства за 2023 г. – общо (в лева)
42780лв. 30 318.12 лв. 42780лв.

 

ХІІІ.  Ваши идеи и предложения до ЦКБППМН: компютър.

Участие на членове на МКБППМН и обществени възпитатели в обучителни модули, организирани от Центъра за квалификация към ЦКБППМН.

Обмяна на добри практики между МКБППМН по конкретни теми – семинари, обучения, конференции.

ХІV.  Моля, посочете в доклада:

1. Имената, адресите, телефоните (мобилни и стационарни) на председателя и секретаря на МКБППМН, e-mail; интернет и фейсбук страница на местната комисия (ако има такава); факс на общината или местната комисия, телефони на ИДПС във Вашата община и на Дирекция „Социално подпомагане” – Отдел „Закрила на детето”.

Инспектор ДПС при РУ  на МВР гр. Велинград – Георги Харисков

 мобилен тел. 0888598367

1 Отдел „Закрила на детето” гр. Велинград – Нач. Отдел –Сашка Жекова

(  служебен тел.0359/5-21-19.

Исмаил Моллов,

Председател на МКБППМН

Бул. „Хан Аспарух”№35

Служебен телефон – 0895523152

Елисавета Миланова – Секретар МКБППМН;

бул. „Хан Аспарух”, №35

служебен телефон – 0886577592

e_mаil – mkbppmnobvelingrad@abv.bg1 Разпознаване, идентификация и споделяне на идеи или принадлежност към организации с екстремистки или радикален характер.

Коментарите са изключени!