ОБЯВА

О Б Я ВА

до заинтересованите лица и общественост

 

От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35

      На основание постъпило писмо от Директора на РИОСВ – Пазарджик с вх. № 32-01/18 от 24.02.2022 г. и чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за ОВОС

 

У В Е Д О М Я В А М Е

    Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение за:

„Създаване на 130 дка насъждения от биологични малини, изграждане на напоителни съоръжения и система против градушка, птици и насекоми“ в имот с идентофикатор 10450.4.109, местност „Устето/Манд. Кория“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

 

 

 

Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Велинград, гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35

Искане

Коментарите са изключени!