ОБЯВА

  На 13 Април 2022г. /Сряда/, от 11:00 ч. в стая № 6, етаж първи в сградата на община Велинград, бул.“Хан Аспарух“ № 35, гр. Велинград, ще се проведе Етап I от конкурса за възлагане на управлението на ”МБАЛ – ВЕЛИНГРАД ” ЕООД: допускане на кандидатите на база представени документи и критериите за подбор, съгласно Решение №32/24.02.2022г на ОбС-Велинград. Пликовете се отварят по реда на тяхното постъпване.
  1. Д-р Данчо В. Гурдев, Вх.№185/04.04.22г.
  2. Д-р Иван В. Динев, Вх.№192/07.04.22г.
В Етап I от конкурса за възлагане на управлението на ”МБАЛ – ВЕЛИНГРАД ” ЕООД:
  • Извършва се проверка по документи на съответствието на представените документи с предварително обявените изисквания;
  • Извършва се проверка за наличие на съвместимост с изискванията на чл. 20, ал. 1, т. 1 – 8 и 13 от Закона за публичните предприятия;
  • Изготвя се списък на допуснатите кандидати;
  • Изпращат се покани до допуснатите кандидати за провеждане на Етап II отконкурсната процедура
       
Коментарите са изключени!