СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ВТОРИ ЕТАП ЗАЩИТА НА РАЗРАБОТЕНАТА „БИЗНЕС-ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД ЗА ТРИГОДИШЕН ПЕРИОД И ПРИНОСА НА КАНДИДАТА КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО”

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

ЕГН

Длъжност

Забележка

1

Данчо В. Гурдев

Управител на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД

-

2

Иван В. Динев

Управител на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД

-

  До допуснатите кандидати да се изпратят покани с указани дата, час и място за провеждане на втори етап от конкурсната процедура.   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:…(П)……                                                                                               дата: 13.04.2022 г. Емил Моллов                                                                                                    
Коментарите са изключени!