ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

Община Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №11/27.01.2022 год. на Общински съвет – Велинград Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2022 год.  в раздели и части, както следва:

Раздел VІІІ. Продажби на общинска земя

т.2. Продажба на имоти по чл.35, ал.3 от ЗОС /продажба на земя частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда/ с имоти:

 1/ Поземлен имот с идентификатор 10450.502.2273, област Пазарджик, община Велинград, гр.Велинград, п.к.4600, ул.”Кисловодск”№20, вид собств. Общинска частна, вид територия урбанизирана, НТП Ниско застрояване/до 10 м./, площ 457 кв.м./стар номер 8773, квартал 417, парцел VІІ, Заповед за одобрение на КККР № РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК, АЧОС№1431/12.04.2022 г.;

Допълваме с т.4. Придобиване на имоти и вещи с имот:

 1/ Самостоятелен обект в сграда – втори етаж от масивна сграда с идентификатор 10450.502.155.1.2 с площ от 353 кв.м. ведно със стълбище, обслужващо втори етаж от сградата, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата, заедно със съответните идеални части от правото на строеж върху дворното място, в което е построена сградата.

Раздел ІХ. Определяне на общински обекти от първостепенно значение

Обект: трасе на нов водопровод от помпена станция Клептуза, намираща се в ПИ 10450.503.998 до съществуващ водопровод в ПИ 10450.212.73 по КККР на гр. Велинград, общ.Велинград.

Коментарите са изключени!