Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване

Приложение №7

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в събеседване

за обявения Подбор и наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване последиците от коронавируса на територията на общината Велинград по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05N9OP001-6.004-0013-C01, „Патронажна грижа + в община Велинград” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020

  1. I.            Допуска до събеседване следните кандидати:

За „изпълнител-шофьор” документи са подали лица, както следва:

Име на заявителя

Длъжност

Георги Стоянов Цанов Изпълнител -шофьор
Здравко Георгиев Стаматов Изпълнител -шофьор

II.                Не допуска до събеседване следните кандидати:

Няма недопуснати кандидати до събеседване.

 

Допуснатите кандидати трябва да се явят на събеседване на 04.05.2022 г. от 13:00 до 16:00 часа в сградата на Общинска администрация – Велинград, находяща се на адрес: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35.

  1. II.         Критерии, по които ще се извършва подбора.
  2. Мотивация за работа и професионален опит (ако е приложимо);
  3. Комуникативност и умения за общуване;
  4. Желание и възможност да предоставя социална работа;
  5. Адаптивност  в предоставянето на този вид услуги;
  6. Нагласа за спазване на трудова дисциплина и работно време.

            За всеки кандидат се оценява по скалата от 0 до 3, като оценка 3 се поставя за отличен отговор, оценка 2 се поставя за много добър отговор; оценка 1 се поставя за добър отговор и оценка 0 се поставя за незадоволителен отговор.

            Максималният средноаритметичен брой точки за всеки кандидат е 15 точки.

            Допустим минимален брой точки за оценка от събеседване е 5 точки. Кандидати, получили средноаритметичен брой точки по-малко от 5 не се одобряват за длъжността.

            Кандидатите се класират по низходящ ред, съобразно сбора от получените оценки от събеседването.

            След провеждане на събеседването списъкът с оценените и класирани кандидати за персонал, се излага на видно място в сградата на Община Велинград и на сайта на общината. По телефон и/или по имейл се уведомяват допуснатите до събеседване кандидати.

Тодор Янков …. (П)                         

Председател на Комисията

Процедура „Патронажна грижа + в община Велинград

№ BG05M9OP001-6.004

Коментарите са изключени!