Обявление

    На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №698/12.05.2022 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:

     Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ ХІІІ-339 в кв.18 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

       С проекта за частично изменение на плана за застрояване се предвижда ново застроително петно в УПИ ХІІІ-339, кв.18 – едноетажно на улична регулация за изграждането на гаражи, сключено застрояване със съществуващата двуетажна жилищна сграда на имотната граница с УПИ ХІV-338, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти и през улицата, както е показано в графичната част със следните параметри: етажност до 3 етажа височина 10м.; плътност на застрояване- 60%; Кинт-1.2; озеленяване-40%; устройствена зона – Жм.

       Устройствената зона е „жилищна с малка плътност и височина на застрояването“

        Промените са отразени с червен цвят в идейното предложение.

       Заповедта се намира в сградата на кметство с.Драгиново и Община Велинград.

Коментарите са изключени!