Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №700/12.05.2022 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:

          Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване /по §8 от ЗУТ/ на УПИ ХХ-379 в кв.29 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.

       С проекта за частично изменение на плана за регулация, уличните регулационни линии не се променят. Дворищната регулация се променя по следния начин: границата между УПИ ХХ и ХХІІ, както и между ХХ и ХІХ се поставя в съответствие с имотните граници на ПИ 1442 и ПИ 1443 на основание §8 от ЗУТ. УПИ ХХ се отрежда за имоти 1442 и 1443, а УПИ ХХІІ се отрежда и за имот 379. По този начин след направените промени парцелите са с площ и отреждане, както следва:                       УПИ ХХ-1442,1443- 500 кв.м.

УПИ ХХІІ-379,380- 632 кв.м.

УПИ ХІХ-379- 564 кв.м.

       С проекта за частично изменение на плана за застрояване за УПИ ХХ-1442,1443 се предвижда запазване на съществуваща двуетажна жилищна сграда в имота, както и ново застроително петно –до три етажа- свободно застрояване, като се спазват всички нормативни отстояния от съседните имоти и от съществуващата сграда. Всички параметри на застрояването са показани в матрица в графичния материал със следните параметри: етажност до 3 етажа височина 10м.; плътност на застрояване- 60%; Кинт-1.2; озеленяване-40%; устройствена зона – Жм.

       Устройствена зона в коаято ще попадне е „ жилищна, с малка плътност и височина на застрояването“.                                  .

       Промените са отразени със зелен и червен цвят в идейното предложение.

предложение.

            Заповедта се намира в сградата на кметство с.Драгиново и Община Велинград.

АБ

13.05.2022 г.

Коментарите са изключени!