ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №656/03.05.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр.Велинград, общ.Велинград, а именно: -  Поземлен имот с идентификатор 10450.503.514, област Пазарджик, община Велинград, гр.Велинград, п.к.4600, ул.”Македония” №3, вид територия: Урбанизирана, НТП: За друг вид обществен обект, комплекс, площ 345 кв.м./стар номер:5405, квартал:36, парцел:ХVІІ/ ведно със сграда с идентификатор 10450.503.514.1, област Пазарджик, община Велинград, гр.Велинград, п.к.4600, ул.”Македония” №3, вид собств.: Общинска частна, функц. предн.:Сграда-паметник на културата, брой етажи:2, брой самостоятелни обекти: 4, застроена площ: 162 кв.м., Заповед за одобрение на КККР №РД-18-1214/06.06.2018г. на Изпълнителния директор на АГКК с начална тръжна цена в размер на 90 520 лв./ деветдесет хиляди петстотин и двадесет лева/ без ДДС.  Стъпката за наддаване е в размер 10 на сто от началната тръжна цена. Депозитът за участие в търга е в размер на  22 630 лв. и се внася до 15.30 ч. на 31.05.2022 г. по сметка, посочена в тръжната документация. Таксата за закупуване на тръжна документация е в размер на 96.00 лв. с ДДС, като същата се закупува на касата на Общинска администрация, ет.1, всеки работен ден от 9.00 ч. до 15.30 ч., от 23.05.2022 год.  до 31.05.2022 год. Краен срок за подаване на заявления за участие в търга: 16.00 ч. на 31.05.2022 год. Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09.00 ч.  до 16.00 ч., от 23.05.2022 год.  до 31.05.2022 год. в отдел „ОСЗ“, ет.3, ст.32 на Община Велинград. Дата и време за провеждане на търга: 01.06.2022 г. от 11.00 ч., малка заседателна зала на Община Велинград.При необходимост повторна процедура ще се проведе при същите условия, час и място на 08.06.2022 г., като срока за продажба на тръжна документация и внасяне на депозити се удължава до 15.30 ч. на 07.06.2022 г. и  крайния срок за подаване на заявления за участие в търга е до 16.00 ч. на  07.06.2022 год.   КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Д-Р КОСТАДИН КОЕВ        
Коментарите са изключени!