Предстоящо заседание, което ще се проведе на 26.05.2022г. /четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  26.05.2022г. /четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Избор на Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ ЕООД. Докл.:Е.Моллов
 3. Разглеждане на  Решение №110/28.04.22г.на ОбС – Велинград, относно разрешение за изработване на ПУП в кв.1981 по плана на гр.Велинград, след връщането му за ново обсъждане от Областен управител на Пазарджишка област. Докл.:Председател ОбС
 4. Приемане на годишен финансов отчет на „ВКТВ“ ЕООД – Велинград за 2021г. и утвърждаване на независим одитор на дружеството за 2022г. Докл.:Управител
 5. Приемане на Годишен финансов отчет на „Медицински център-Велинград 2017“ ЕООД за 2021г. Докл.:Управител
 6. Годишен отчет на дейността на ОП „СИП и ТИЦ“ за 2021г. Докл.:Директор
 7. Изменение и допълнение на  Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2022г. Докл.:инж.П.Кондев
 8. Съгласуване на цени на входни билети за индивидуални и групови посещения на музейни експозиции и изложби, предложени от Директора на Исторически музей – Велинград.Докл.:Т.Янков
 9. Предложение за опрощаване задължения на  ОНЧ „Св.Св.Кирил и Методий-1905“. Докл.:Т.Янков
 10. Определяне на общински съветник в състава на комисията /на общинско ниво/ за разглеждане на постъпили кандидатури и извършване на подбор за членове на Съвета на децата. Докл.:Н.Стефанова
 11. Определяне на представител на Община Велинград в Областната комисия за изработване на областна здравна карта. Докл.:Н.Стефанова
 12. Определяне на представител на Община Велинград в Областната комисия за изработване на областна аптечна карта. Докл.:Н.Стефанова
 13. Проект на Програма за провеждане на Велинградските празници на културата – 2022г. Докл.:Ил.Гешева
 14. Допълнение на годишна Прогнама за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Велинград през 2022г. Докл.:М.Белухова
 15. Продажба на земя-ЧОС, представляващ поземлен имот, целият с площ от 457кв.м. на Бойко Боянов, собственик на жилищна сграда – еднофамилна./ул.“Кисловодск №20/. Докл.:М.Белухова
 16. Продажба на земя – ЧОС, представляваща УПИ №Х, целия с площ от 1000кв.м., находяща се в кв.36 по плана на с.Юндола на Кръстю Тричков и Грозденка Тричкова, собственици на масивна сграда-вила, построена върху нея и определяне пазарна цена на имота. Докл.:М.Белухова
 17. Продажба чрез публично оповестен търг на УПИ №ХХ, целият с площ от 398кв.м., находящ се в кв.28 по плана на с.Юндола и определяне на пазарна цена за продажбата на общинския имот. Докл.:М.Белухова
 18. Продажба чрез публично оповестен търг на общински недвижим имот-поземлен имот, целият с площ от 275кв.м., ведно с построената в имота сграда със застроена площ от 96кв.м. и предназначение „Сграда за битови услуги“ и определяне на пазарна цена за продажба на общинския имот. Докл.:М.Белухова
 19. Продажба чрез публично оповестен търг на два броя общински поземлени имоти с площ от 168кв.м. и 120кв.м. и определяне на пазарната цена за продажба на общинските имоти /кв.Анезица/. Докл.:М.Белухова
 20. Прекратяване на съсобственост върху УПИ в кв.74 по плана на с.Драгиново, чрез продажба частта на общината – имот с площ от 66кв.м. на Малин Джураков и определяне пазарна цена на общинския имот. Докл.:М.Белухова
 21. Продажба на земя-ЧОС, представляваща имот целият с площ от 199кв.м. на А„лбен Короджиев и Албена Короджиева, собственици на жилищна сграда-къща и определяне пазарна цена на имота /ул.“Рила“№15А/. Докл.:М.Белухова
 22. Даване на съгласие за издаване на Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект за водоснабдяване на обект „Автомивка“. Докл.:Г.Владимирова
 23. Даване на съгласие за изменение на Разрешително за водовземане  от Сондаж №4 „Власа“ за обект „СПА център“ на „ММ ХОТЕЛС“ АД. Докл.:Г.Владимирова
 24. Преиздаване на Разрешително за водовземане от минерална вода на ЕТ „ТОРА-ТОДОР ЯМАКОВ“, като същото се преиздаде на „ЯМАКОВИ“ ЕООД. Докл.:Г.Владимирова
 25. Продължаване срока и привеждане в съответствие с изискванията на Закона за водите на Разрешително за водовземане от минерална вода на Община Велинград за захранване на обществени чешми. Докл.:Г.Владимирова
 26. Доклад на Кмета на Община Велинград за изпълнението на Общия устройствен план за 2021г. Докл.:арх.Т.Енев
 27. Даване съгласие за разглеждане и одобряване на ПУП в кв.8 по плана на с.Грашево. Докл.:А.Бошнак
 28. Разрешение за изработване на ПУП-парцеларен план за трасе на нова въздушна линия от ТП „Мариница“ до нов стълб за захранване на ПИ 23234.341.61 по КККР землището на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак
 29. Разрешение за изработване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване  в м.“Голяма мътница“. Докл.:инж.Я.Савова
 30. Разрешение за изработване на ПУП в м.“Ходжова кория“ гр.Велинград. Докл.:инж.Я.Савова
 31. По Програмата за работа на ОбС:

31.1. Приемане на отчет за състоянието на пътната инфраструктура и приемане на годишен План за работа през 2022г., относно общинска пътна мрежа, с приложение „Годишен поименен списък за ремонт и асфалтиране на общинските пътища и улици“. – непредставен от м.март

31.2. Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград. – непредставена м.април

31.3.Отчет за първо тримесечие на 2022г. на „ВКТВ“ ЕООД.

31.4. Отчет за първо тримесечие на 2022г. на „МЦ-Велинград 2017“ ЕООД

31.5.Отчет за първо тримесечие на 2022г. на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД

31.6.Консолидиран годишен финансов отчет за 2021г. на „МБАЛ – Пазарджик“

 

 

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане

Час

Комисия

23.05.2022г.      /понеделник/ 14.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
23.05.2022г.     /понеделник/ 15.00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
23.05.2022г. /понеделник/ 16.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
25.05.2022г. /сряда/ 14.00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
25.05.2022г. /сряда/ 15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
25.05.2022г. /сряда/ 16.00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

                                                   /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!