ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

    На свое редовно заседание, проведено на 26.05.22г., ОбС-Велинград избра д-р Данчо Гурдев за управител на  “МБАЛ- Велинград‘‘ ЕООД (Решение №134). След проведено гласуване, с 19-за, 0- против и 8- въздържали се, общинските съветници утвърдиха предложеното класиране от комисията по номиниране по Решение № 32/24.02.2022 г. на Общински съвет – Велинград, назначена със задача за организиране, проверки и провеждане на конкурса за възлагане управлениeто на  общинската болница.

Конкурсът протече в три етапа:

I етап (13.04.2022г.) – отваряне на пликовете по реда на тяхното постъпване и допускане на кандидатите, на база на представените документи и критериите за подбор;

II етап (19.04.2022г.)- защита на разработената  „Бизнес-програма за развитието и дейността на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД за тригодишен период;

III етап (27.04.2022г.)- провеждане на интервюта с допуснатите кандидати;

В процедурата за избор на управител участваха двама кандидати:

д-р Данчо В. Гурдев, Вх.№185/04.04.22г.

д-р Иван В. Динев, Вх.№192/07.04.22г.

След сумиране на оценките от етапите, кандидатите получиха следните резултати:

д-р Данчо В. Гурдев

Общ резултат- 5,38

          д-р Иван В. Динев

Общ резултат- 4,69

Комисията в състав:

Председател: Емил Моллов – общински съветник, Секретар: Радослав Димов – общински съветник, Натали Видаркинска- Клинчева – правоспособен юрист, директор Дирекция ‘АДУС’ в ОбА-Велинград,  д-р Цветелина Стайкова Спиридонова – зам.-председател на Българска болнична асоциация и д-р Хюля Исмет Шериф – ИД Директор на РЗИ – Пазарджик, излезе с предложение до ОбС-Велинград, д-р Данчо Гурдев да бъде избран за управител на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД, за срок от 3 (три) години.

Председателят на ОбС-Велинград Любомир Перчинков, с оглед класирането и на основание чл. 40, ал. 1 от Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества с общинско имущество и за упражняване на правата на собственост на община Велинград в търговски дружества, депозира предложението на комисията по номиниране с проект за решение (Вх.№244-29.04.22г.), с който общинските съветници да утвърдят предложеното класиране и да изберат за управител представилият се най-успешно, на проведения публичен подбор, кандидат.

С Решение №134/26.05.22г., ОбС-Велинград реши:

  1. Утвърждава предложеното класиране от комисията по номиниране по Решение № 32/24.02.2022 г. на Общински съвет – Велинград, назначена със задача за организиране, проверки и провеждане на конкурса за възлагане управлениeто на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД, както следва:

  • На първо място – д-р Данчо Василев Гурдев.

  1. Освобождава д-р Иван В. Динев като ВрИД Управител на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД, без да го освобождава от отговорност.

  2. Избира за Управител на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД – д-р Данчо В. Гурдев, за срок от 3 (три) години, считано от датата на приемане на настоящото решение и определя възнаграждението му в размер, съответстващ на Закон за публичните предприятия.

  3. Задължава кмета на община Велинград да сключи договор за възлагане на управлението на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД.

  4. ДОПУСКА: Предварително изпълнение на настоящото решение, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК, с оглед необходимостта да се защити особено важен обществен интерес, тъй като при закъснение на изпълнението на акта, може да последва значителна или трудно поправима вреда.

Коментарите са изключени!