РЕШЕНИЕ № 152/26.05.2022г.

Относно: Прекратяване на съсобственост върху урегулиран поземлен имот УПИ№VІІ-654, 1411 в кв.74 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград чрез продажба частта на общината: поземлен имот №1411 с площ от 66 кв.м., за който имот ведно с имот №654 е образуван УПИ№VІІ-654,1411 в кв.74 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград на  Малин  Джураков  и определяне пазарна цена на общинския имот.

На основание чл.21, ал.1, т.8, ал.2 от ЗМСМА, чл.36, ал.1, т.2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост, чл.62, ал.1, т.2 и ал.2 от Наредбата по чл. 8 ал. 2 от ЗОС, Доклад   и след проведеното поименно  гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

27

0

0

27

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            1. Дава съгласие за прекратяване съсобствеността между Община Велинград и  Малин .Джураков  върху урегулиран поземлен имот УПИ№VІІ-654, 1411 в кв.74 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград, целия с площ от 446 кв.м. чрез ПРОДАЖБА  на общински недвижим имот, а именно:

             - Поземлен имот №1411/хиляда четиристотин и единадесети/ с площ от 66 кв.м./шестдесет и шест кв.м./, за който имот ведно с имот пл.№654 е образуван УПИ№VІІ- 654,1411  в кв. 74/квартал седемдесет и четвърти/ по плана на с.Драгиново, общ.Велинград, частна общинска собственост, съгласно АЧОС№1439/28.04.2022 г., вписан в Служба по вписванията-Велинград с Вх.рег.№1229, Дв.вх.рег.№1229, Акт №109, том V на 04.05.2022 г. на Малин . Джураков.

              2.Определя  пазарна цена на общинския недвижим имот, описан в  т.1 в размер на   764 лв.(седемстотин шестдесет и четири лева) без ДДС въз основа на пазарна оценка по оценителски доклад от 12.05.2022 г. на лицензиран оценител за заплащане от Малин  Джураков.

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.05.2022г., Протокол №7, точка №20 от дневния ред, по вх.№262/16.05.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!