РЕШЕНИЕ № 163/26.05.2022г.

Относно:   Даване на съгласие  за изработване на ПУП – частично изменение  на плана за регулация и застрояване  за част от кв.107 по плана на гр.Велинград.

 

На основание чл.21, ал. (1), т.8 и т.11, чл.27  и чл.44, ал. (2) от ЗМСМА, чл.128, ал.3 от ЗУТ и  чл.131, ал.1 и 2   от ЗУТ  и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ и след проведеното  поименно гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

26

0

0

26

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

           Дава съгласието си за изработване на ПУП- частично  изменение на плана за регулация и застрояване за част от кв.107 по плана на гр.Велинград   ,както следва :

         -с проекта за частично изменение на плана за регулация на УПИ VII в кв.107 се дава отреждане „За общински пазар , паркинг и обществено обслужване“ ,  УПИ XVI -3798,3799,3800,3801   и  XV- 3797,3802,3803,3804 се заличават и се образува един нов УПИ XV с отреждане „За хотел , търговия и услуги“, като част от общински имот 10450.502.1290 / придаваема част 1 / в размер на 76 кв.м, се придава към новообразувания УПИ XV по взаимно съгласие на собствениците за сметка на частите от ПИ 10450.502.1652,10450.502.745,10450.502.744  в размер на 76 кв.м /придаваема част 2/.

          Дворищно регулационната линия между УПИ XV и  XVIII се поставя в съответствие с имотната граница на ПИ 10450.502.743, за сметка на остатъка от ПИ 10450.502.1290 и целия ПИ 10450.502.1653 се образува един нов УПИ XVII с отреждане  „За общински пазар, паркинг и обществено обслужване“.    Промените са показани със зелен цвят в скицата- идейно предложение.

         -с проекта за частично изменение на плана за застрояване в новообразуваните УПИ се предвиждат нови застроителни петна – свободно и свързано застрояване/ с отстъп до един етаж H-5 м на 6 м от границата между УПИ VII и XV /съгласно червения цвят в скицата-идейно предложение. Показан е и съществуващия канализационен колектор пред УПИ XV и XVII.

         Параметри на застрояване – етажност – до четири етажа , плътност на застрояване –до 70%,Кинт -1,5 мин. озеленяване – 30 %.Устройствената зона е „Жилищно застрояване съгласно чл.3 ал.4 и чл.10 /във връзка с влязла в сила заповед № 307 от 07.05.1997г. на кмета/ от одобрените правила и нормативи към ОУП, одобрен с влязло в сила Решение № 184 /24.07.2019г. на ОбС-Велинград /обн. В ДВ бр. 68 /27.08.2019г./

 

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.05.2022г., Протокол №7, точка №32 от дневния ред, по вх.№290/19.05.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!