ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №867/08.06.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на общински недвижим имот, частна общинска собственост, находящ се в гр.Велинград, общ.Велинград, а именно:

-   Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10450.502.680.1.2, обл. Пазарджик, община Велинград, гр.Велинград, п.к. 4600, бул.”Александър Стамболийски”№12, ет.1, вид собств.: Общинска частна, тип: За културна и обществена дейност, бр.нива:1, площ: 450.95 кв.м., Заповед за одобрение на КККР №РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителния директор на АГКК с начална тръжна цена в размер на 2 000 лв./кв.м. без ДДС/две хиляди  лева на квадратен метър/ без ДДС.

Стъпката за наддаване е в размер 10 на сто от началната тръжна цена.

Депозитът за участие в търга е в размер на  225 475 лв. и се внася  по сметка, посочена в тръжната документация.

Таксата за закупуване на тръжна документация е в размер на 96.00 лв. с ДДС, като същата се закупува на касата на Общинска администрация, ет.1, всеки работен ден от 9.00 ч. до 15.30 ч., от 27.06.2022 год.  до 05.07.2022 год.

Краен срок за подаване на заявления за участие в търга: 16.00 ч. на  05.07.2022 год.

Оглед и информация за обекта може да се получи всеки ден от 09.00 ч.  до 16.00 ч., от 27.06.2022 год.  до 05.07.2022 год. в отдел „ОСЗ“, ет.3, ст.32 на Община Велинград.

Дата и време за провеждане на търга: 06.07.2022 г. от 10.00 ч., малка заседателна зала на Община Велинград.При необходимост повторна процедура ще се проведе при същите условия, час и място на 13.07.2022 г., като срока за продажба на тръжна документация се удължава до 15.30 ч. на 12.07.2022 г. и  крайния срок за подаване на заявления за участие в търга е до 16.00 ч. на  12.07.2022 год.

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

 

Коментарите са изключени!