ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

     Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №11/27.01.2022 год. на Общински съвет – Велинград Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2022 год.  в раздели и части, както следва:

Раздел VІІІ. Продажби на общинска земя

т.1. По чл.35, ал.1 от ЗОС/публични търгове и конкурси/ с имоти:

1/Поземлен имот с идентификатор 10450.503.1484 по кадастралния план и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ.Велинград, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед №РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК с площ от 256 кв.м. /номер по предходен план: 8912, квартал: 428, парцел:ХVІ/, АЧОС №781/08.05.2014 год.

Допълваме с т.6. Учредяване на право на строеж върху общински имоти с имот:

1/ Поземлен имот с идентификатор 10450.502.607 по КККР на гр. Велинград, общ.Велинград, обл.Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-1214/ 06.06.2018 г. на Изпълнителен директор  на АГКК, целият с площ от 153 кв.м.

Коментарите са изключени!