Обявление

На основание чл.91 от Кодекса на трда

и Заповед № 923 /14.06.2022г.  на Кмета на община Велинград

Община Велинград обявява конкурс за 1 работно място на свободна длъжност

 

1.      Конкурс се обявява за длъжност: „старши експерт”  в Дирекция „Местни приходи”, на 8 часов работен ден в общинска администрация гр.Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35 2.      Област на длъжността:  правни дейности 3.      Цел на длъжността: Законосъобразност на разработвани проекти на нормативни, общи и индивидуални административни актове и вътрешни правила. Осъществяване на процесуално представителство на общината пред съда и други юрисдикции 4.      Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността: степен на образование – висше юридическо с образователна квалификационна  степен „Магистър” Необходима специалност – „Право”Удостоверение за юридическа правоспособност Компютърна грамотност ( MS Windows, Internet  Ciela, Apis, Ajur и др.)

5.   Начинът за провеждане на конкурса е:

чрез – интервю

      6. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

            6.1 Заявление за участие в конкурса – по образец, получава се от деловодството на Община Велинград и WEB СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА;

            6.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

            6.3.     Автобиография;

            6.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      7.  Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите следва да бъдат подадени  в срок не по-кратък от 1/един/ месец от датата на обявяване на конкурса, до 16.00 часа  лично от кандидата или от упълномощен от него представител в деловодството на общинска администрация Велинград, с адрес: ПК 4600 гр.Велинград, бул. „Хан Аспарух” № 35, област Пазарджик. Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

     8. На основание чл.91 от Кодекса на труда, нареждам обявлението за конкурса да бъде  публикувано на:

  • WEB СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА
  • МЕСТЕН ВЕСТНИК „ТЕМПО”

    9. Допуснатите кандидати  ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

  10.  Съобщения във връзка с конкурса ще се обявят на:

  • WEB СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА

Телефон за връзка: GSM 0885202408

Д-р КОСТАДИН КОЕВ: /П/

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Коментарите са изключени!