Обявление

           На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка със Заповед № 677/09.05.2022 г.  на Кмета на община Велинград , се разрешава, изработването на ПУП-ПРЗ за обект: Изменение регулацията на у.п.и. № III-104,103 и № VI-101, кв. № 13, на у.п.и. № V-74,75, кв. № 12, на у.п.и. № X-79,85, кв. № 15, и на улици с ос.т. № 43-44-46, така че да се образуват два нови у.п.и. № I-77-”ИЖС” и № II-86-”Търговия” в нов кв. № 13А и нова улица с ос.т. № 44б-44а-43а-43-43б-46б-46а-46-46в с ширина 6,00 м, по плана на с. Биркова, община Велинград, област Пазарджик.

                Предложеният подробен устройствен план предвижда изменение регулацията на у.п.и. № III-104,103 и № VI-101, кв. № 13, на у.п.и. № V-74,75, кв. № 12, на у.п.и. № X-79,85, кв. № 15, и на улици с ос.т. № 43-44-46, така че да се образуват два нови у.п.и. № I-77-”ИЖС” и № II-86-”Търговия” в нов кв. № 13А и нова улица с ос.т. № 44б-44а-43а-43-43б-46б-46а-46-46в с ширина 6,00 м, по плана на с. Биркова, община Велинград, област Пазарджик.

           Предназначението на п.и. № 77 и № 86 е територия за жилищни нужди. Устройствената зона е жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина (до 10 м), означена като (Жм). Урегулираните имоти/ у.п.и. № I-77-”ИЖС” /  за жилищно застрояване в жилищните територии се устройват и застрояват при следните параметри на застрояване за (Жм) с малка височина : плътност на застрояване – от 20 до 60 %, Кинт – от 0,5 до 1,2 минимална озеленена площ – от 40 до 60 %.

           Сгради за търговски дейности застрояване с малка височина (до 3,5м- един етаж), означена като (Търговия)- упи № II-86-”Търговия” / в жилищните територии се устройват и застрояват при следните параметри на застрояване за (Жм) с малка височина (до 3,5м- един етаж),  : плътност на застрояване – от 20 до 60 %, Кинт – от 0,5 до 1,2 минимална озеленена площ – от 40 до 60 %

Площ на нов у.п.и. № I-77-”ИЖС” – 338 кв.м.

Площ на нов упи № II-86-”Търговия” – 115 кв.м.

Устройствената зона е „Жилищна с малка плътност и височина на застрояването”

Измененията са показани със зелен и червен цвят в скицата идейно –предложение.

Заповедта се намира в отдел „ТСУ” на община Велинград,ет.1,стая №2

АМП

Коментарите са изключени!