Предстоящо заседание, което ще се проведе на 30.06.2022 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  30.06.2022 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на:

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Питания и въпроси.
 2. Приемане на годишен финансов отчет на „МБАЛ-Велинград“ЕООД за 2021г. и утвърждаване на независим одитор на дружеството за 2022г. Докл.:Управител „МБАЛ-Велинград“ ЕООД
 3. Даване съгласие за членство на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД с СНЦ „Българска Болнична Асоциация“. Докл.:Управител „МБАЛ-Велинград“ ЕООД
 4. Изпълнение решенията на ОбС – Велинград за периода от 01.11.2021г. до 30.04.2022г. и решенията, които към 31.10.21г. са били в процедура по изпълнение. Докл.:Н.Видаркинска
 5. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велинград. Докл.:Т.Янков
 6. Одобрение на два броя петна за поставяне на временно-преместваеми съоръжения – статични табели. Докл.:Н.Мерджанова
 7. Учредяване възмездно право на ползване за срок до 10г. за разполагане на постоянен пчелин в м.“Могилица“. Докл.:Н.Келчева
 8. Откриване на процедура за провеждане на публично оповестен търг за отдаване под наем на земя от ОПФ в землище Драгиново и определяне на начална тръжна цена. Докл.:Н.Келчева
 9. Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост в Община Велинград през 2022г. Докл.:М.Белухова
 10. Продажба чрез публично оповестен търг на поземлен имот, целия с площ от 256кв.м./ул.“Маркови скали“ №20/. Докл.:М.Белухова
 11. Учредяване възмездно право на строеж на гараж върху общински поземлен имот с идентификатор 10450.502.670 по КККР на гр.Велинград и определяне пазарна цена на правото на строеж. Докл.:М.Белухова
 12. Одобряване на схема по чл.6 от ЗУТ за 6 /шест/ бр.петна за разполагане на вендниг автомати за кафе. Докл.:Иво Ардалиев
 13. Одобряване на схема по чл.56 от ЗУТ на петно с площ от 35кв.м. за поставяне на дървен подиум към кафе „Хевън Гардън“ в пешеходната зона на бул.“Съединение“. Докл.:Иво Ардалиев
 14. Утвърждаване на схеми по чл.56 от ЗУТ на петна за разполагане на преместваеми обекти за търговия-маси за консумация и хладилни витрини за сезонно ползване период м.април-м.септември вкл. Докл.:Иво Ардалиев
 15. Изменение и допълнение на  Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2022г. Докл.:инж.П.Кондев
 16. Одобряване на ПУП-проект за изменение регулацията на УПИ в кв.21 и на нова улица-тупик с ширина 3,5м. по плана на с.Драгиново. Докл.:А.Бошнак
 17. Одобряване на ПУП – частично изменение на плана за регулация и застрояване за УПИ -3615 в кв.650 по плана на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева
 18. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов ПИ-1459-общ. В кв.21 по плана на с.Драгиново. Докл.: А.Бошнак
 19. Даване на съгласие за допълване на одобрен кадастрален план с нов ПИ 1365-общ. В кв.82 по плана на с.Драгиново. Докл.: А.Бошнак
 20. Разрешение за изработване на ПУП-проект за ЧИПРЗ в кв.29 по плана на с.Драгиново. А.Бошнак
 21. Одобряване на ПУП-парцеларен план за обект: “Нова подземна кабелна линия НН“ от БКТП „Марина ливада“ до ново електромерно табло в м.“Голямо блато“. Докл.:Д.Кондева
 22. Разрешение за изработване на ПУП-частично изменение на плана за регулация за улица до кв.4023 на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева
 23. Частично изменение на влязъл в сила план за регулация и застрояване за част от УПИ „За озеленяване“ в кв.4023 по плана на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева
 24. Даване на съгласие ат ОбС в качеството му на собственик на УПИ „Озеленяване“ в кв.3445 по плана на гр.Велинград за строеж с отстояние 1м от общата граница . Докл.:М.Тасева
 25. Даване на съгласие за изграждане на изменение по трасе за подземен водопровод за минерална вода по одобрено трасе от КЕИ К-19 находище Велинград-Лъджене, който се намира в кв.156 до административна сграда на Община Велинград, която се намира в кв.141 по плана на гр.Велинград. Докл.:Д.Кондева
 26. По Програмата за работа на ОбС:

26.1. Приемане на отчет за състоянието на пътната инфраструктура и приемане на годишен План за работа през 2022г., относно общинска пътна мрежа, с приложение „Годишен поименен списък за ремонт и асфалтиране на общинските пътища и улици“. – непредставен от м.март

26.2. Наредба за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград. – непредставена м.април

26.3.Отчет за участие на Община Велинград в смесени търговски дружества. Перспективи за това участие. -непредставен

26.4. Предоставяне на актуален списък и състояние на ТД, в които Община Велинград е съдружник или акционер. -непредставен

26.5. Общински годишен план за социалните услуги за 2022г.-отложен с писмо вх.№312/10.06.22г. до приемане на Национална карта на соц.услуги

26.6.Наредба за  реда за придобиване, управление и разпореждане на общинското имущество на Община Велинград. -непредставена

26.7. Отчет за 2021г. за състоянието на спортните клубове развиващи дейност на територията на Община Велинград.

            26.8.Счетоводен баланс, ОПР и годишна декларация за 2021г. на „Паркинги и гаражи“ ООД.

            26.9.Декларация по чл.38 от Закона за счетоводството за 2021г. на „Спорт Бееви“ АД.

 

 

ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИИТЕ:

Дата на провеждане

Час

Комисия

27.06.2022г.      /понеделник/ 15.00 Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална политика
27.06.2022г.     /понеделник/ 16.00 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба, регионална политика и евроинтеграция
28.06.2022г. /вторник/ 15.00 Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и горско стопанство
28.06.2022г. /вторник/ 16.00 Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване
29.06.2022г. /сряда/ 15.00 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество
29.06.2022г. /сряда/ 16.00 Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:/п/

                                                   /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!