Справка по чл. 26, ал. 5 от ЗНА

О Б Щ И Н А  В Е Л И Н Г Р А Д

ГР. ВЕЛИНГРАД, ОБЩ. ВЕЛИНГРАД, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК, БУЛ. “ХАН АСПАРУХ” 35, ТЕЛ.0359/5-20-25

СПРАВКА ПО ЧЛ. 26, АЛ. 5 ОТ ЗАКОН ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ЗА ПОСТЪПИЛИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПО ОБЯВЛЕНИЕ НА 20.05.2022 Г.

ВНОСИТЕЛ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ И СТАНОВИЩЕ С РЕЗЮМЕ НА БЕЛЕЖКИ

ПРИЕТИ/НЕПРИЕТИ

ОБОСНОВКА ЗА НЕПРИЕТИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1.

вх. № 92-00/1787 от 09.06.2022 г.

Предложение: предложенията касаят изменения в Правилник за дейността на ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ “СПОРТНИ ИМОТИ, ПАЗАРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР”, свързани с нововъведената цена на услуга

ПРИЕТО

Няма неприети предложения

Община Велинград благодари на гражданите, които направиха предложения и изразиха своите становища, мнения, възражения по проекта.

Коментарите са изключени!