ОБЯВА

     Във връзка с изпълнение на проект № BG05M9OP001-2.056-0009-C01  ,,Социално-икономическа интеграция на уязвими групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в Община Велинград‘‘, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2‘‘ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.,

Община Велинград

обявява  процедура за подбор на кандидати за длъжността ,,Работник поддръжка‘‘

 (25 бр. на трудово правоотношение/8 ч. на ден)

Минимални изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: * Основно образование – завършена образователна степен и свидетелство за професионална квалификация, професия „Помощник в строителството”;

* Професионален опит – не се изисква; * Добри организационни и комуникативни умения; * Умения за работа в екип; * Да не са осъждани.

Лицата, които ще бъдат назначени следва:

* Да са преминали обучение ПК – 1 степен 5820801 „Основни и довършителни работи”

* Да притежават способност за планиране и организиране на дейността си.

Основни дейности и задължения на наетите лица:

* Изпълнява указанията на Работодателя / упълномощено от него лице / или кмет на населено място

* Спазва стриктно графика за работно време и всички вътрешни правила

* Извършва обща работа

* Извършва обща работа на строителни общински обекти

* Извършва товаро- разтоварни и преносни работи

* Събира и изнася на определени места отпадъци

* Грижи се за гробищния парк, коси, отстранява клони, храсти и ги поддържа в добро състояние и вид

* Почиства обществени сгради, улици и озеленени площи

* Прибира инструментите и материалите след приключване на работа

* Изпълнява и други конкретно поставени задачи свързани с изпълняваната длъжност

До участие в подбора не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или документите не изпълняват изискванията, посочени в обявата.

 

Брой работни места, за които е обявен подборът 25 работни места.

Работно време – пълно работно време – 8-часов работен ден.

Продължителност на заетостта: От датата на сключване на трудовия договор до дата на приключване на проекта- 30.06.2023г., или за срока на действие на договор № BG05M9OP001-2.056-0009-C01

Документи за кандидатстване:Заявление по образец;Автобиография по образец; – Лична карта за справка; – Копие на диплом за придобита образователно – квалификационна степен, съобразно изискванията; – Копие на свидетелство за префесионална квалификация, професия помощник в строителството

– Медицинско свидетелство (при одобрение за работа).

Образци на документите може да изтеглите от прикачените файлове към обявата, както и от деловодството на Община Велинград.

Място за подаване на документи: гр. Велинград, бул. „Хан Аспарух” 35, Общинска администрация Велинград, ет. 3, стая 34

Срок за подаване на документи: От 08:30ч. на 21.06.2022г. до 17.00 часа на 23.06.2022 г., включително.

Място за провеждане на интервю с кандидатите: Община Велинград.

Дата за провеждане на интервю с кандидатите: 24.06.2022г.

Списък с допуснатите кандидати ще бъдe обявен на информационното табло на Община Велинград и на сайта на Общината.

Обявяване на резултатите: Информационното табло в сградата на Община Велинград и на сайта на Общината.

Коментарите са изключени!