ОБЯВА за провеждане на публично оповестен търг с явно наддаване

На основание Заповед №955/21.06.2022 год. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на два броя общински поземлени имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велинград, общ. Велинград, обл.Пазарджик,  както следва:

   1/ Поземлен имот 10450.503.1615, област Пазарджик, община Велинград, гр. Велинград, п.к.4600, ул.”Жасмин”№11, вид собств.-Общинска частна, вид територия-Урбанизирана, НТП-Незастроен имот за жилищни нужди, площ 168 кв.м., Заповед за одобрение на КККР №РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК с начална тръжна цена в размер на 5 070 лв. без ДДС.

   2/ Поземлен имот 10450.503.1687, област Пазарджик, община Велинград, гр.Велинград, п.к.4600, ул.”Жасмин”, вид собств.-Общинска частна, вид територия-Урбанизирана, НТП-Незастроен имот за жилищни нужди, площ 120 кв.м., Заповед за одобрение на КККР №РД-18-1214/06.06.2018 г. на Изпълнителен директор на АГКК с начална тръжна цена в размер на 3 630 лв. без ДДС.

Стъпката за наддаване е в размер 10 на сто от началната тръжна цена.

Депозитът за участие в търга е в размер, както следва:

    – за имот с идентификатор 10450.503.1615 по КККР на гр. Велинград в размер на

1 270 лв.;

    – за имот с идентификатор 10450.503.1687 в размер на 910 лв.;

и се внася по сметка, посочена в тръжната документация.

Таксата за закупуване на тръжна документация е в размер на 96.00 лв. с ДДС, за всеки от имотите, като същата се закупува на касата на Общинска администрация, ет.1, всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа, от 11.07.2022 год.  до 19.07.2022 год.

Краен срок за подаване на заявления за участие в търга: 16.00 часа на 19.07.2022 год.

Оглед и информация за обектите може да се получи всеки ден от 09.00 часа до 16.00 часа, от 11.07.2022 год.  до 19.07.2022 год. в отдел „ОСЗ“, ет.3, ст.32 на Община Велинград.

Дата и време за провеждане на търга: 20.07.2022 г. от 11.00 ч., малка заседателна зала на Община Велинград.При необходимост повторна процедура ще се проведе при същите условия, час и място на 27.07.2022 г., като срока за продажба на тръжна документация се удължава до 15:30 часа на  26.07.2022 г. и  крайния срок за подаване на заявления за участие в търга е до 16.00 часа на 26.07.2022 година.

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Д-Р КОСТАДИН КОЕВ

Коментарите са изключени!