РЕШЕНИЕ № 176/30.06.2022г.

Относно: Одобряване  на схема по чл.56 от ЗУТ на петно с площ от  35 / тридесет и пет/ кв. м., утвърдено на ЕСУТ на Община Велинград на 19.05.2022 г.  за поставяне на дървен подиум към кафе „Хевън Гардън“ в пешеходна зона  на бул. „Съединение“. 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.56 от ЗУТ и след проведеното поименно  гласуване с:

Брой гласове

«за»

Брой гласове «против»

Брой гласове «въздържали се»

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

24

0

0

24

29

Общински съвет – Велинград,

Р Е Ш И:

            Одобрява схема по чл. 56 от ЗУТ на петно с площ от  35 / тридесет и пет/ кв. м., утвърдено на ЕСУТ на Община Велинград  с Решение №  XXXV, Протокол № 3 от 19.05.2022 г.  за изграждане  на дървен подиум и поставяне на цветарници и маси за консумация  в тротоарно уширение  на имот с идентификатор по КККР  на гр. Велинград 10450.502.3409  (срещу кафе „Хевън Гардън“ в пешеходна зона  на бул. „Съединение“)  като вече изграденият сенник – маркиза се запазва.

 

Възлага изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград.

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.06.2022г., Протокол №8, точка №12 от дневния ред, по вх.№338/20.06.2022г. и е подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на решението се възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                                                        /Любомир Перчинков/

Коментарите са изключени!