ДОПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2022 ГОДИНА

     Община Велинград на основание чл.8, ал.10  от Закона за общинската собственост, чл.19, ал.3 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград допълва приетата с Решение №11/27.01.2022 год. на Общински съвет – Велинград Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2022 год.  в раздели и части, както следва:

Раздел VІІІ. Продажби на общинска земя

 

т.1. По чл.35, ал.1 от ЗОС/публични търгове и конкурси/ с имоти:

 

1/  Парцел І, кв.14 по регулационния план на с.Абланица, общ.Велинград, одобрен със Заповед №5075/1961 г.Площ на УПИ І – 294 кв.м.,  АЧОС №1443/06.06.2022 год.;

2/  Парцел ІІ, кв.14 по регулационния план на с.Абланица, общ.Велинград, одобрен със Заповед №5075/1961 г. с площ от 533 кв.м., АЧОС№1443/06.06.2022 год.;

3/  Поземлен имот №65 по кадастралния план на кв.Магерово, с.Абланица, общ.Велинград, одобрен със Заповед №277/2021 г. на Кмета на Община Велинград с площ 600 кв.м..От имот 65 е образуван УПИ№V, кв.5, АЧОС№1442/06.06.2022 год.;

т.2. Продажба на имоти по чл.35, ал.3 от ЗОС /продажба на земя частна общинска собственост на собственика на законно построена върху нея сграда/ с имоти:

 

1/  Поземлен имот №1452 с площ от 583 кв.м., за който имот е образуван УПИ №ІV в кв.70 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград, АЧОС № 1448/ 30.06.2022 год.;

т.3  По чл.36, ал.1 от ЗОС-прекратяване на съсобственост/

  1/ Поземлен имот №1333 с площ от 100 кв.м., за който имот ведно с имот №923 е образуван УПИ№ХLVІІ-923,1333 в кв. 65 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград,, АЧОС №1445/07.06.2022 год.;

 2/ Поземлен имот №1435 с площ от 98 кв.м., за който имот ведно с ПИ №85 е образуван УПИ№ І-85,1345 в кв.41 по плана на с.Драгиново, общ.Велинград, АЧОС№ 1447/27.06.2022 г.,

 

Коментарите са изключени!