Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета и СЕС за Второ тримесечие на 2022г., приложения към него и Баланс. Справка към II-ро Тримесечие на 2022 г. за разходите по § 10-30 „Текущ ремонт”, финансирани със средства от целеви трансфери (§ 31-18) от ЦБ за извършване на текущи ремонти на общински пътища, на улична мрежа и на други инфраструктурни обекти

БАЛАНС

СПРАВКА КЪМ II-ро Тримесечие на 2022г.

ОТЧЕТИ, НАТУРИ И ТРАНСФЕРИ

СПРАВКИ, ДЕКЛАРАЦИИ И ОБЯСНИТЕЛНИ ЗАПИСКИ

КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ

Коментарите са изключени!