ОБЯВА

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

във връзка с постъпило писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 32-01/116 от 25.07.2022 год. от директора на РИОСВ – Пазарджик на основание чл. 15, т.1 от „Наредбата за условия и реда за извършване на екологична оценка, Кмета на община Велинград

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че има издадено Решение № ПК-12-ЕО/2022 за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на проект за частично изменение на подобен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за имоти с идентификатори 10450.38.105, 10450.38.106 и 10450.38.107 с обща площ 20 140 кв.м в м. „Босак“ по КККР на гр. Велинград, общ. Велинград, обл. Пазарджик

          ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ  ОТ 27.07.2022г. (сряда) до 10.08.2022 год. (сряда) ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ МОГАТ ДА ГО НАПРАВЯТ В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЕЛИНГРАД С АДРЕС: БУЛ. „ХАН АСПАРУХ“ №35 ИЛИ В РИОСВ – ПАЗАРДЖИК С АДРЕС: УЛ. „ГЕНЕРАЛ ГУРКО“ №3, 4400 П.К.220.

         Дата: 27.07.2022 год.

РЕШЕНИЕ №ПК-12-ЕО 2022 г.

 

Коментарите са изключени!